ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 12:38
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާ
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި ހިޔާނަތް
ކްރިކް ރިޒާ ހުށަހެޅި މެޑިކަލްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ޝަރީއަތުގެ ސަމާލުކަމަށް
 
މިއީ އެންމެ އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތް ނޫންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފައިވޭ
 
އެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް މިފަހުންވެސް ވަނީ ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކެންސަލްވެފައި
 
އެކަމުގައި ކޯޓުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވޭ

ރ ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް, ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ މެޑިކަލްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ދައުލަތުން ޝަރީއަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، ކްރިކް ރިޒާގެ އިތުރުން 2 ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް މިފަހުންވެސް ވަނީ ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކެންސަލްވެފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކްރިކް ރިޒާ ވަނީ ބަލި ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާން އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް 1 މަހުގެ މެޑިކަލް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކްރިކް 31 ދުވަހުގެ މެޑިކަލްއެއް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، އޭނާ ހުށައަޅާފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ފޯމެކެވެ. ވުމާއެކު، ދައުލަތުން ވަނީ އެއީ ސައްޙަ ފޯމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން އެކަން ސާފުކޮށްފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ އެ ލިއުމަކީ ސައްޙަ ލިއުމެއްނަމަވެސް، އެއީ އެންމެ އިތުބާރު ހިފޭ ޒާތުގެ ލިއުމެއް ނޫންކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފޯމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ތަނަކުން ހަދާފައިވާ ޓެސްޓުތަކަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ ހުއްދަ ކަމެއް ނަމަވެސް، މިއީ އެންމެ އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތް ނޫންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންވެ ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ އެކަން ޝަރީއަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އެކަމުގައި ކޯޓުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް