ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 18:36
މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން، "މިނިވަން އުފާ"ގެ ނަމުގައި ކާނިވަލެއް
މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން، "މިނިވަން އުފާ"ގެ ނަމުގައި ކާނިވަލެއް
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް
މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން، "މިނިވަން އުފާ"ގެ ނަމުގައި ކާނިވަލެއް
މި ކާނިވާ ބާއްވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި އަރބަންކޯ ގުޅިގެން
13 ޖުލައި 2023 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
ސްޓޯލްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮނުވާނީ މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް[email protected] އަށް

މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން، "މިނިވަން އުފާ"ގެ ނަމުގައި ކާނިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ކާނިވާ ބާއްވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި އަރބަންކޯ ގުޅިގެންނެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހާއި ގުޅިގެން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ސްޓޯލްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިކަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޖުލައި 10 ވަނަ ދުވަހު ޖެޒެޓްކުރި އިޢުލާނެއްގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެކަމަށްޓަކާ ދީފައިވާ މުއްދަތު މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ކާނިވަލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ސްޓޯލްތައް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 40 ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ކާތަކެތީގެ ސްޓޯލް ހިންގިދާނެ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

1. ލުއި ބުއިންތައް

2. ކޮފީ

3. އައިސް ކުރީމް

4. ޕޮޕްކޯން

5. ސްނޯ ކޯން އަދި ކަފަ ލޮލީ ފަދަ ތަކެތި

6. ފާސްޓް ފުޑް ނުވަތަ ލުއި ކާނާ

7. ހޯމްބޭކާސް ނުވަތަ ތަފާތު ދިވެހިކާނާ

މީގެ އިތުރުން ސްޓޯލްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް 10 ފޫޓުފުޅާ ހިޔާކޮށްފައިވާ ސްޓޯލެއް މޭޒާއި ގޮނޑިއާއެކު ލިބޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެބޭފުޅަކު އަމިއްލައަށް ބޭނުންވާ ސެޓަޕެއް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭނެއެވެ.

ކާބޯތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ ލިބޭނީ ސްޓޯލް ހިންގާ ފަރާތަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައިވާ ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއިއެކު ކުޅިވަރު ސްޓޯލްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected]  އަށް 13 ޖުލައި 2023 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފޮނުވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހުށަހެޅުމާއި އެކު ހިމަނަން ޖެހޭ ކަންކަމަކީ

1. ކުންފުނި/ ނުވަތަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަމާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު

2. ކުޅިވަރު ނުވަތަ ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލް

3. ބޭނުންވާނެ ޖާގަ އަދި ސެޓަޕްގެ މައުލޫމާތު

4. ބައިވެރިންނަށް ދެވޭނެ އިނާމު ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ތަފްސީލް

5. ހާއްސަ ރިކުއެސްޓެއް ނުވަތަ އިތުރު ތަފްސީލެއްވާނަމަ އެކަން

މިނިވަން ދުވަހަކީ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެކިފަރާތްތަކުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ރާވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް