ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 17:30
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް
 
މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް
 
އިޖްތިމާއީ ދާއިރާއިންނާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމާގުޅޭ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާނީ މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 11 އަދި 12 ދުވަހު

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުރިއަށްދާ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާނީ މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 11 އަދި 12 ދުވަހު ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ މެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި ދަތުރުފުޅުގައި، ރާއްޖެއަށް އިޖްތިމާއީ ދާއިރާއިންނާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޢުދުވާންތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޢަރަބް އިސްލާމިކް އެކްސްޓްރާ-އޯޑިނަރީ ސަމިޓުގައި ގޮވާލައްވައިފި
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ސިޔާދަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ޝާހިދު ސިފަކުރެއްވީ "ފިތުނަ ދޮލަނގެއް" ގެ ގޮތުގައި
މުޞްޙަފް އެންދުމާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން - ސަރުކާރު
ވިސާގެ އެއްބަސްވުމަކާއެކު، ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް
ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ގުޅުން ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގައުމަކާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަކީ އަމާޒެއް: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ލީޑަރެއްގައި ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ސިފަޔަކީ މުރާލިކަން، އެކަން ރައީސްގެ ކިބައިން ފެނިގެންދޭ: ޝާހިދު