ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:54
އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޕާޓިސިޕޭޝަން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރުން
އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޕާޓިސިޕޭޝަން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރުން
އެމްއެމްއޭ
އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް
އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވާ ބޭންކުތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އައިޕީއެސްގެ ޕައިލަޓް ޓެސްޓިން ފަށާނެ
 
3 ބޭންކަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް (އައިޕީއެސް)ގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވާ ބޭންކްތަކުން 'ޕާޓިސިޕޭޝަން އެގްރީމަންޓް' ގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަސޭހަ، އަވަސް އަދި ރައްކާތެރި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެމްއޭއިން ގާއިމްކުރާ ސިސްޓަމެކެވެ.

މި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ތިން ބޭންކަކުންނެވެ. އެއީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއިންނެވެ.

މި އެގްރީމެންޓަކީ މިސިސްޓަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދޭ ހައްޤުތަކާއި އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެއްބަސްވެ، ބައިވެރިވާ ބޭންކުތަކާއި ސިސްޓަމްގެ އޮޕަރޭޓަރު ކަމަށްވާ އެމްއެމްއޭ އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެގްރީމެންޓެކެވެ. އެގޮތުން 'ޕާޓިސިޕޭޝަން އެގްރީމަންޓް' ގައި ސޮއި ކުރި ބޭންކުތަކާ އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ ޔޫސާ އެކްސެޕްޓަންސް ޓެސްޓިންގގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އައިޕީއެސްގެ ޕައިލަޓް ޓެސްޓިންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ޕައިލެޓް ޓެސްޓިން އަށް ފަހު މި ބޭންކްތަކާއެކު ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައ،ި އައިޕީއެސްގެ ޚިދުމަތްތައް އާންމުންނަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވެސް މިހާރު ވަމުންދާކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

މި އެގްރީމެންޓްގައި 3 ބޭންކަކާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ނަމަވެސް، ބޭންކްތަކުން ތައްޔާރުވަމުންދާ މިންވަރަށް ބަލައި، އިތުރު ބޭންކުތައް ވެސް ސިސްޓަމްގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް