ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 13:40
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މަރޮށީގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މަރޮށީގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅ
މަރޮށީގެ ތާރީހުގައި ވެސް އުމްރާނީގޮތުން ކުރިނާރާވަރަށް މި ދައުރުގައި ކުރިއަރައިފި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
 
ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން މަރޮށި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީ ކޮށްފައި
 
ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް 40 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
50 އެއްހާ ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ށ. މަރޮށީގެ ތާރީހުގައި ވެސް އުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިނާރާވަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އެ ރަށް ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ޒިޔާރަތްޕުޅުގައި މަރޮއްޓަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން މަރޮށި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީ ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ހިދުމަތްތައް މަރޮށީގެ ކައިރީގައި ހުރި ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭއިރު އާދޭސްކޮށްގެން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ބަޖެޓު ކުރި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އެ ރަށް ބާކީ ކުރި ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ރަށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ނުބަލައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މަރޮށީގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ނުހިންގާވަރަށް މި ސަރުކާރުން މަރޮށީގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިންމައި، މިހާރު އެދަނީ ބޭނުން ކުރަމުން. ހެލްތު ސެންޓަރގެ އެކްސްޓެންޝަން ބައި ނިންމައި އެ އިމާރާތް އެދަނީ ބޭނުން ކުރަމުން. 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަރާމާތް ކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ ބަނދަރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ބޭނުންވާ ބޮޑުމިނަށް މހާރު ހަދަމުން އެ ދަނީ. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ނިމެނީ. ސްކޫލްގެ ލެބޯޓްރީ އިމާރާތް އެ ނިމެނީ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މަރޮއްޓަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި މިހާރަށްވުރެ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށް ގިރުމާއި ގޯތި ދިނުމަށް ބިން ނެތުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް 40 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިދިނުމަށް މަރޮށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރު ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި 50 އެއްހާ ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅައިދެއްވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް