ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 13:38
ރައީސް ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްވަނީ
ރައީސް ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ
އޯގަސްޓު މަސް ނިމެންވާއިރަށް ސީރިއާގައި ތާށިވެފައި ތިބި އާއިލާތައް ރާއްޖެ ގެންނަނީ
 
އެ އާއިލާތަށް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވާނެ

ސީރިޔާގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އާއިލާތައް އޯގަސްޓު މަސް ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސީރިއާގައި އެކަނިވެރިވެފައިވާ ދިވެހި މައިންނާއި ދަރިން އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެ މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް އޯގަސްޓު މަސް ނިމެންވާއިރަށް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެ އާއިލާތަށް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް މިއޮތް އޮގަސްޓު މަސް ނިމެންވާއިރަށް އެ އާއިލާތައް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދޭނަން
ރައީސް ސާލިޙު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، 100 އެތައް މީހުންނެއް ހަނގުރާމައަށް ގޮސްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 70 ދިވެއްސަކު ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މިހާރު ސީރިޔާގައި ތިބި ދިވެހިން ބޭރުގެ އެހެން ދަޢުލަތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ގެނެސް ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު، އެކި ކޭމްޕްތަކުގައި ޙަލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް އެކަމާބެހޭ ތަނެއް ރާއްޖޭގައި ހަދާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެހީ އާއެކު އެކަން ކުރައްވާނެ ކަަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި