ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 22:08
ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިންވެސްޓްމެންޓްސްގެ ޗެއަރމަން، މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު
ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިންވެސްޓްމެންޓްސްގެ ޗެއަރމަން، މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފްލޯޓިންގ ވިލާތައް
ފްލޯޓިންގ ވިލާތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިއެލް ސްޓޭޓް އިންޑަސްޓްރީ ބަދަލުވެގެންދާނެ: ޖަނާހު
 
ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ތަފާތުކޮށް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި

ފްލޯޓިންގ ވިލާތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިއެލް ސްޓޭޓް އިންޑަސްޓްރީ ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް، ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިންވެސްޓްމެންޓްސް (އެޗްއާރްއައިއެމް)ގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލޯޓިންގ ވިލާ އެޅުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިންވެސްޓްމެންޓްސް (އެޗްއާރްއައިއެމް)އާއި ފިންލެންޑްގެ މެޔަރ ފްލޯޓިންގ ސޮލިއުޝަނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖަނާހު ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ބައްލަވަނީ އައު ކަންތައްތައް ކުރައްވަން ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ތަފާތުކޮށް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި ކަމަށެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، ބޭރުން ސަމާނުތައް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި މިކަން ފެކްޓްރީގައި ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ވިސްނަވަމުން ދިޔަކަމަށާއި އެ ދަނޑިވަޅުގައި މެޔަރ ފްލޯޓިންގ ސޮލިއުޝަންސްގެ ޑިރެކްޓަރު މިކޯ ލަގްޓޯނެންއާ ދުބާއީން ބައްދަލުވެވަޑައިގަތް ކަމަށް ޖަނާހު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅާއާ ބައްދަލުވެވަޑައިގަތުމުން، ދުނިޔޭގެ އެހެން ކުންފުނިތަކާ އަޅައިބަލާއިރު މި ދާއިރާގައި އެ ކުންފުނި އުޅެނީ މާ ކުރީގައިކަން އެނގިވަޑައިގަތް ކަމަށާއި، އެ ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށުމަށް ނިންމެވި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަނާހް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދުބާއީގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި މިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރެއްވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓްތަކަށް ރާއްޖޭގައިވެސް މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަން އުޅޭކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުންވެސް ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެންދާނެކަން ޖަނާހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖަނާހު ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް މުޅިން ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ތައާރަފު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް