ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 07:18
ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގިޑިގެ ހަރުކޮށްފައި
ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގިޑިގެ ހަރުކޮށްފައި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޗުއްޓީއަށް ގޮސްތިބި ގިނަބައެއްގެ އެދުމަށް ކުލަބޮކިތަކާއި ގިޑިގެތައް ނެގުން ފަސްކޮށްފި
 
ގިޑިގެތަކާއި ކުލަ ބޮކިތައް ނަގާނީ އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި
 
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި 22 ގިޑިގެއާއެކު 2224 ބޮކި ވަނީ ހަރުކޮށްފައި

ޗުއްޓީއަށް ގޮސްތިބި ގިނަބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދަށް މާލެ ސިޓީ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަގުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކުލަބޮކިތަކާއި ގިޑިގެތައް ނެގުން ހަފްތާއަކަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ، މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޢީދު ބަންދުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސްތިބި ގިނަ ބަޔަކު މާލޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކުލަބޮކިތަކާއި ގިޑިގެތައް ބަލާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެތަކެތި ނެގުން މިހާރު ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ނިންމާފައިވާ ގޮތުން މިތަކެތި މިއަދުން ފެށިގެން ނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެގޮތަށް އެދޭތީ އަންނަ ހަފުތާ ބަންދަށް އެކަން ލަސްކުރީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 7 އަދި 8 އެވެ.

Advertisement

އަޟްހާ ޢީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާލެ ދިއްލާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. އެގޮތުން، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި، މަޖީދީމަގު އަދި ސޯސަންމަގުގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން ބައެއް ބޮޑެތި މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެގޮތުން ޖުމްލަ 22 ގިޑިގެއާއެކު 2224 ބޮކި ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ޢީދަށް މާލެ ޒީނަތްތެރި ކުރީ ރާއްޖެއަކީ 100 އިންސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމަކަށްވާއިރު ޢީދު ފަދަ މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރާ މުނާސަބަތުތައް ވަރަށް ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާތީއެވެ. އަދި ޢީދާ ދިމާކޮށް ގިޑިގެތަކާއި ބޮކިތަކުން މާލެ ދިއްލަން ނިންމީ ޢީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޒަމާނީ ވިސްނުމެއްގައި ދުނިޔޭގެ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި އެފަދަގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރާތީ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
40%
40%
0%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް