ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 11:55
ބަލި ތަހުލީލް ކުރުމަށް ލޭނަގާ ޓިއުބް ތަކެއް
ބަލި ތަހުލީލް ކުރުމަށް ލޭނަގާ ޓިއުބް ތަކެއް
ގޫގުލް
ސިއްޙަތު
މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖެނެޓިކް ބައްޔެއް ހުރި ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކަށް އިންޑިއާގައި އައު ފަރުވާއެއް
 
ކުއްޖާ ތަހައްމަލު ކުރަމުން އައީ "ހައިޕަ އައިޖީޑީ ސިންޑްރޮމް" ނަމަކަށް ކިޔާ ބައްޔެއް
 
މިއީ އިންޑިއާގައި މި ބައްޔަށް މިފަދަ ފަރުވާއެއް ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ފަރުވާ ފެށިފަހުން ކުއްޖާގެ ހާލު ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖެނެޓިކް ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުުންދިޔަ ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކަށް އިންޑިއާގައި އައު ފަރުވާއެއް ދީފިއެވެ.

އެ ކުއްޖާ ތަހައްމަލު ކުރަމުން އައީ "ހައިޕަ އައިޖީޑީ ސިންޑްރޯމް" ނަމަކަށް ކިޔާ ބައްޔެކެވެ. އިންޑިއާގެ "ދަ ހިންދޫ" ނޫހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އިންޑިއާގައި މި ބައްޔަށް މިފަދަ ފަރުވާއެއް ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހި އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ދިން ފަރުވާއަކީ "ކެނަކުމަބް" ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ދީފައިވާ ފަރުވާއެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

"ކެނަކުމަބް" އަކީ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު އިތުރުކޮށްދޭ ބޭހެކެވެ.

ހައިޕަ އައިޖީޑީ ސިންޑްރޯމް ތަހައްމަލު ކުރާ ކުދިންގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކޮށްލައެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި ހުން އައުމާއި، ހުޅުހުތަކުގައި ރިއްސުމާއި ބަނޑުގައި ރިއްސުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނެއެވެ. އަދި ހަމުގައި ގޮށްލުމަކީ ވެސް މި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

މި ބައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބައްޔަކެވެ. ދިވެހި ކުޑަކުއްޖާގެ ގައިން މި ބަލި ދެނެގަނެވިފައިވަނީ އެ ކުއްޖާގެ އުމުރުން ހަ މަހުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދީފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ރެއިންބޯ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

ހޮސްޕިތަލުގެ ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ ދަ ހިންދޫގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކުއްޖާގެ ގައިން ފުރަތަމަ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފެށުމުން އެއީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައި ވަރަށް ގިނަ އެންޓިބަޔޮޓިކް ދިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުއްޖާ އަބަދު ހުން އައުމާއި ލޭގެ ހިމަގްލޮބިން 12 ގައި ހުންނަން ޖެހޭއިރު 3-4 އަށް ދަށްވުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވާކަން އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުއްޖާގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވެފައިވުމުން ބަލީގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް ދަތިވިކަން ވެސް އެ ޑޮކްޓަރު ފާހަގަކުރިއެވެ.

ބަލީގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށްފަހު "ކެނަކުމަބް" ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ނިންމީ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އެ ބައްޔަށް އެ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފައިވާކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިންޑިއާގައި އަލަށް ތަޖުރިބާކުރި މި ފަރުވާ ފެށިފަހުން ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ ދަ ހިންދޫއިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ މި ބަލި ތަހައްމަލު ކުރާ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ހެޔޮ ޚަބަރެއް ގޮތުގައި ސިފަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދުންފަތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް "ދަފަރާ" ކެމްޕެއިނެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް