ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:20
ނަރުހުންތަކެއް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ޑޮކްޓަރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ނަރުހުންތަކެއް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ޑޮކްޓަރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ތިއޭޓަރ ނަރުހުން
ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް
ނަރުހުންގެ ކޮމްޕިޓެންސީ އިމްތިހާނުގެ ސައްހަނޫން ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާތީ ކަންބޮޑުވުން!
 
ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކޮށްގެން ހުށަހެޅުން ކައުންސިލުން ބަލައިނުގަންނާނެ
 
ލައިސަންސް ބާތިލު ކުރުމުގެ ބާރުވެސް އެ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވޭ
 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޕްރެކްޓިސިންގ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާނެ

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހަދާ ކޮމްޕިޓެންސީ އިމްތިހާނުގެ ސައްހަ ނޫން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާތީ އެ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ނަރުހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސެންސް ދޫކުރުމަށް 5 އޮކްޓޯބަރު 2015ގައި އެކުލަވައިލި ކައުންސިލެކެވެ. އެ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ނަރުހުންގެ ކޮމްޕިޓެންސީ އިމްތިހާނަކީ ނަރުހަކަށްވުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ކޯސްތައް ހެދުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ލައިސެންސް ދޫކުރުމަށް އެ ނަރުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ގާބިލުކަން ދައްކުވައިދޭން ހަދަން ޖެހޭ އިމްތިހާނެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ ނަރުހުން އެ އިމްތިހާނު ހަދަން ޖެހެއެވެ.

ނަރސިންގެ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަހަކަށް އައިސް ކޮމްޕިޓެންސީ އިމްތިހާނުގެ ސައްހަނޫން ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ އެފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް ބަދަލުކޮށްގެން ހުށަހެޅުމަކީ އެ ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ބުނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތެރިންގެ ޤާނޫނުން ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޕްރެކްޓިސިންގ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލައިސަންސް ބާތިލު ކުރުމުގެ ބާރުވެސް އެ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހުރިހާ ނަރުހުން ވެސް ސަމާލުވެ ތިބުމަށާއި އެފަދަ ކަންތައްތަކާ ދުރުހެލިވުމަށް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލުން ނަރުހުންގެ ކޮމްޕިޓެންސީ އިމްތިހާނު ކުރިއަށްގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 14:21
ތިމަންނަ
ހަމައެކަނި ނަރުހުންގެ އެއް ނޫން .... މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ ސެޓްފިކެޓް ތަކަކީ ސައްހަ ނޫން ސަޓިފިކެޓް .. ގައުމު "ފޭކް" ވީމާ ތިޔަކަހަލަ ، ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްތައް ހިގާނެ..