ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 09:46
އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންތަކެއް
އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންތަކެއް
igmh
ނަރުހުން ހޯދުން
އައިޖީއެމްއެޗުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަނީ
 
29 ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން ބޭނުންވޭ
 
15 ޖޫން 2023ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ 29 ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ހޯދަމުން ދަނީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ކަަމަށެވެ. އަދި މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 11،428 ރުފިޔާ، އަދި މަގާމުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 5333 ރުފިޔާގެ އިތުރުން ހާޒިރީ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހަކަށް މަހަކު 144 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 15 ޖޫން 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އިއުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 19 ޖޫން 2023މް 15 ޖުލައި 2023ށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، 30 އޭޕްރީލް 2023ގައި ވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ސަރުކާރުން ބޮޑުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޚިދުމަތްތެރިންގެ މުސާރައަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށް ބުނެ، އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރު ގަޑި ލިމިޓްކުރުމާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ އެމުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހާނެ ކަމަށާއި، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އެދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް