ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 22:00
ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް އާއި މޫލީގެ ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕެއިން
ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް އާއި މޫލީގެ ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕެއިން
އުރީދޫ
ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕެއިން
ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް އާއި މޫލީގެ ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕެއިން: ސްކޫލް ފޮތްލިސްޓް އޮންލައިންކޮށް
 
މޫލީގެ މައިގަނޑު އޮފަރއަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން މާކެޓްޕްލޭސް ކަމަށްވާ މޫލީއިން ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕެއިން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ އަހަރަށް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މި އަހަރުވެސް ސްކޫލާށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަންނަ ދިރާސީ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ސާމާނާއި ސްކޫލްފޮތްތައް ލިބުމުގައި އާއިލާތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، މޫލީގެ މައިގަނޑު އޮފަރއަކަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފޮތްލިސްޓް ބައްލަވައިގަތުމަށް މޫލީ ވެބްސައިޓްގެ ބުކްސް އެންޑް ސްޓޭޝަނަރީ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޗެކް-އައުޓް ކުރާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދޭ ވައުޗަރ ކޯޑާއި އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު ސްޕެޝަލް އިންސްޓްރަކްޝަންސް ގޮޅީގައި ޖަހާލަންޖެހޭނެއެވެ. އޯޑަރުކުރާ ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރުމުން، އެފޮތްލިސްޓް އޯޑަރުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ވައުޗަރު، ޑެލިވަރ ކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ.

އޮޑަރކޮށްލުމަށް:        

  1. މޫލީ ވެބްސައިޓަށް  https://mool.ee/booklist ޒިޔާރާތްކޮށް ލޮގިން ވެލައްވާ
  2. ސްކޫލް ގްރޭޑް ހިޔާރުކުރައްވާ
  3. ސްޓުޑަންޓް ވައުޗަރ ކޯޑް އަދި އައިޑީކާޑް ނަންބަރު ސްޕެޝަލް އިންސްޓްރަކްޝަންސް ގޮޅީގައި ޖައްސަވާ
  4. ކާޓްއަށް އެޑް ކުރުމަށްފައި އޯޑަރ ކަށަވަރުކުރައްވާ

މި ހާއްސަ އޮފަރގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް މޫލީގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހިލޭ ހޯމް ޑެލިވަރީ އަށް އޯޑަރު ދެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް