ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:21
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
އައިޖީއެމްއެޗުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
އައިޖީއެމްއެޗުން ހަދާ ޓެސްޓްތަކުގެ ރިޕޯޓާއި ބޭސް ސިޓީ "އީފާސް" މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެގޮތް ހަދައިފި
 
އީފާސް މޮބައިލް އެޕުން، ޕާސްވަރޑް އަދި އޯޓީޕީއާނުލައި، ކިއުއާރު ކޯޑް ސްކޭން ކޮށްގެން ލޮގިން ވެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައި

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)އިން ހަދާ ޓެސްޓުތަކުގެ ރިޕޯޓާއި ޑޮކްޓަރު ދޭ ބޭސް ސިޓީ، "އީފާސް" އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

އީފާސްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ, އައިޖީއެމްއެޗުން ހަދާ ލެބް ޓެސްޓުތަކުގެ ރިޕޯޓާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ލިބޭ ބޭސް ސިޓީވެސް މިހާރު އީފާސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުން ހަދާ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބެނީ އެތަނަށް ގޮސް، ކައުންޓަރުގައި ކިއުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އީފާސްއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ، އީފާސް މޮބައިލް އެޕުން، ޕާސްވަރޑް އަދި އޯޓީޕީއާނުލައި، ކިއުއާރު ކޯޑް ސްކޭން ކޮށްގެން ލޮގިން ވެވޭގޮތް ހަދާފައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ބޭނުންކުރަން ފެށި މި ޚިދުމަތަށް 10 އަހަރު މިވަނީ ވެފައެވެ. މި ޚިދުމަތަށް މީގެ ކުރިން ނުގެންނަހާ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ, ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އޮފީސްތަކަށް ހާޒިރުވެގެން ހޯދަންޖެހޭ އެތައް ޚިދުމަތެއް މިހާރު އީފާސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދޭން ފެށުމެވެ.

"އީފާސް"އަކީ 2012 އަހަރުން ފެށިގެން، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ތަރައްގީކޮށް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ނިޒާމެކެވެ. މިއީ ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ، ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީގެ ނިޒާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް