ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 21:44
ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
އުރީދޫ
އުރީދޫގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް
އުރީދޫންއިން އައިފޯން 14އާއި އެހެނިހެން ޚާއްސަ އިނާމުތަކާއެކު، ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް
 
ސުޕަރނެޓް ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ތިން ފަރާތަކަށްވެސް ޚާއްސަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެ
 
150 ރުފިޔާއަށް 100 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭނެ
 
އަލަށް ޚިދުމަތް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

އީދުގެ އުފާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ ބޮޑު އީދަކީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށްވުމުން، މުޅި ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުން ގުޅުވައިދީ އީދުގެ އުފާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ބޮޑު އީދާ ގުޅިގެން އުރީދޫއިން ލޯންޗްކުރި އޮފަރތަކަކީ 150 ރުފިޔާއަށް 100 ޖީބީ ޑޭޓާ، ފަސް ދުވަހަށް (120 ގަޑިއިރަށް) ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކަކީ ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭ ޕެކެކެވެ. މި ޕެކާއެކު އީދުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ, ޗުއްޓީތެރޭގައި ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް މެދުނުކެނޑި ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެއެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް އެސްއެމްއެސް، ޔޫއެސްއެސްޑީ މެނޫ، އުރީދޫ އެޕް އަދި ކުއިކްޕޭފަދަ ޗެނަލްތަކުން އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

  1. އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް http://ore.do/app
  2. އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ''V150'' ޖެއްސެވުމަށްފަހު 5555ށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލާ
  3. ކުއިކް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް، (Link) ޒިޔާރަތްކޮށްލާ
  4. ޔޫއެސްއެސްޑީ މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް 9291# އަށް ގުޅާލާ

މީގެ އިތުރުން އުރީދޫއިން ބުނީ ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީގައި އުރީދޫ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނާއި އަލަށް ޚިދުމަތްނަގާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 31 ޖުލައި 2023ގެ ކުރިން އާ ސުޕަރނެޓް ކަނެކްޝަނެއް، ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ނުވަތަ ފަސޭހަ ޕްލަސްގެ އިތުރުން 5ޖީ އެއަރ ފައިބަރ އެކްޓިވޭޓްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު (އައިފޯން 14) ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މި ތިން ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވާނީ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ ސުޕަރނެޓް ޕްލޭން އަޕްގްރޭޑްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ތިން ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒެޑް ފޯލްޑް، ވާވޭ ވޮޗް ބަޑްސް އަދި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ބަޑްސް 2 ގްރެފައިޓް - އެސްއެމް-އާރް177 ފަދަ އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހިމެނެއެވެ. މި ނަސީބުވެރިފަރާތްތައް ހޮވާނީ ޕްރޮމޯޝަނަށްފަހު، އަންނަ މަހު ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އީދު އޮފަރއާ ގުޅޭގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ، ޚާލިދު އަލްހަމާދީ ވިދާޅުވީ، ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަކީ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލާ، އުފަލުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްވަރެއްކަމަށާއި، މި ޚާއްސަ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހާއްސަ އޮފަރ ކަމުދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، މި ޗުއްޓީ ތެރޭގަ ކަސްޓަމަރުން ގުޅުވާލަދިނުން. އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ބަރަކާތްތެރި އަދި އުފާވެރި ޢީދަކަށް އެދެން. އީދު މުބާރަކް!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ، ޚާލިދު އަލްހަމާދީ

އުރީދޫގެ ފަރާތުން ވަނީ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބަރަކާތްތެރި އީދުގެ ތަހުނިޔާވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް