ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2023 | ބުދަ 08:34
ރަނި އެވޯޑް ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތަކާއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އަދި ޑަބްލިއުޑީސީގެ ރައީސް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ރަނި އެވޯޑް ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތަކާއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އަދި ޑަބްލިއުޑީސީގެ ރައީސް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ޑަބްލިއުޑީސީ
މާލެ ސިޓީ ޑަބްލިއުޑީސީ
މާލެ ސިޓީ ޑަބްލިއުޑީސީގެ "ރަނި އެވޯޑް" މިއަހަރު 13 ފަރާތަކަށް
 
މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ދޭ އެވޯޑެއް
 
މިއަހަރު ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ވަނީ އެވޯޑު ދީފައި
 
މިއީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެއް

މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) އިން ދޭ "ރަނި އެވޯޑް" މިއަހަރު 13 ފަރާތަކަށް ދީފިއެވެ.

މި އެވޯޑުތައް ދީފައިވަނީ އެ ކޮމިޓީއަށް ދެ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައެވެ. މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި އެވޯޑުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީއެވެ.

Advertisement

"ރަނި އެވޯޑް" އަކީ މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، އެ ފަރާތްތައް ކުރަމުން އަންނަ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ދޭން ފެށި އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑު ހަތަރު ދާއިރާއަކުން 13 ފަރާތަކަށް ވަނީ ދީފައެވެ. އެއީ:

 1. ތައުލީމީ ދާއިރާ: ވިސާމާ ހަސަން / މ. މުލި
 2. ތައުލީމީ ދާއިރާ: ޑރ އާއިޝަތު ޝިނާ / މއ. ޑޯންލައިޓް
 3. ތައުލީމީ ދާއިރާ: އާއިޝަތު ނަސީމާ / ހ. ޕިންކް ސްޓާ
 4. އިގްތިސާދީ ދާއިރާ: އައިމިނަތު ވިލީނިއާ / ގ. މެޑޯ
 5. އިގްތިސާދީ ދާއިރާ: ޒިދުނާ އަލީމަނިކު / މއ. ފޮގެޓްމީނޮޓް
 6. އިގްތިސާދީ ދާއިރާ: އާއިޝަތު ޝަރީފާ އިބްރާހީމް / މ. ސަބުދެލިގެ
 7. އިގްތިސާދީ ދާއިރާ: ނަސްރީނާ އަބްދުލްކަރީމް / ހ. ރުކުމާގެ
 8. އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ: އައިމިނަތު ފަހީމް / ހ. ފެހިވިނަމާގެ
 9. އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ: ރަދީފާ ހުސައިން / މ. ޖާރަލްގެ 1
 10. އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ: އާއިޝަތު ޝިރުހާން / މ. ހިޔަލީގުލްޝަން
 11. އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ: އައިޝަތު ސީމާ / މ. ފެހިގެ
 12. އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ: އައިޝަތު ލީނާ / މއ. ވާދީގެ
 13. އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިރާ: މަރިޔަމް ލައިޒާ / ހ. ފެހިއާލާ

މީގެއިތުރުން، މެއި 2022 އިން މެއި 2023ގެ ނިޔަލަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސް ދައްކާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ދީފައެވެ. މި އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އައިމިނަތު އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާތިމަތު ޝިރްމީނާ އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާތިމަތު ލައިޒާ އާއި މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާތިމަތު ބަދޫރާއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްވަމުން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވަނީ އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތް ތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި އެވޯޑް ލިބުނު ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުން ދިވެހި ކަނބަލުންނަކީ ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ބައެއްކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެކަމަށާއި އިތުރު އަންހެނުން އެބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ނަމޫނާ ލިބިގަންނަ ބަޔަކަށް ވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު ތަޖުރިބާކުރާ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތައް މާދަމާ ގޮސްދާނެކަމަށާއި، މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމް ދިނުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަންހެންކުދިން ބާރުވެރިކުރުވަން ރޯލް މޮޑެލްތަކެއް ތިބެންޖެހޭކަމަށާއި، ހުރިހާ ކަނބަލުންވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދިވެހި ދަރިވަރުން ނަމޫނާ ލިބިގަންނާނެ ރޯލް މޮޑެލުންނަށް ވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް