ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 23:20
ޗައިނާއާއެކު އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތައް ކުރަން ބޭނުންކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި
ޗައިނާއާއެކު އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތައް ކުރަން ބޭނުންކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-އެމެރިކާ ގުޅުންތައް
ޗައިނާއާއެކު އަސްކަރީ މުއާމަލާތް ތައް ކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި
 
ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތައް ގާއިމުކުރުން މުހިންމުކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނޭ
 
އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމާމެދު ކުރެވޭ ޝައްކުތައް ކުޑަކުރުމަށް މިއީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނޭ
 
މިކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެމެރިކާއިން ތައްޔާރަށް އޮންނާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ޗައިނާއާއެކު އަސްކަރީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު، އެމެރިކާއިން ވަނީ ޗައިނާއާއެކު "މިލިޓަރީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޗެނަލްސް" ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގައުމުން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ ޗައިނާއިން ކިއުބާގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އައު އަސްކަރީ ތަމްރީން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓުތަކަކާއެކުއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސީނިއަރ ޑައިރެކްޓަރ ފޮރ ޗައިނާ އެންޑް ޓައިވާން އެފެއަރޒް، ސަރާ ބެރަން ވަނީ ދެގައުމުގެ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ދެގައުމުގެ މެދުގައި އަސްކަރީ މުއާމަލާތްތައް ގާއިމުކުރުން މުހިންމުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން މިއީ، އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމާމެދު ކުރެވޭ ޝައްކުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ސަރާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެމެރިކާއިން ތައްޔާރަށް އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަފުތާ ބަންދުގައި، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު، އަންގާރަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކާމެދު އެމެރިކާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާއިން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބްލިންކެން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބްލިންކެން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުންވެސް ވަނީ، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ޖެހިއްޖެ
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ބޯޑަރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މޯދީ
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީގޮތުން ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރ
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމީ ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު
ޑްރޯން ޕައިލެޓެއް ނެތިގެން، ނޫނީ އެމްއާރްއައި މެޝިނަށް ނުވަދެވިގެން އުޅޭކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ!
ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: މިނިސްޓަރު