ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 21:45
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ސިފްކޯ ހިޔާ
ސިފްކޯ ހިޔާއަށް، ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އާއިލާތަކަށް ވަދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ
ސިފްކޯ ހިޔާގައި ހިމެނެނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށްވުރެ ލަގްޜަރީ ފެންވަރުގެ، 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް
ސިފްކޯ ހިޔާގެ ނަމުގައި ބިންގާ އެޅިގެންދިޔަ 330 ފްލެޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2013 ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 02 ވަނަ ދުވަހު

ސިފައިންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް "ސިފްކޯ ހިޔާ" ފްލެޓްތަކަށް، މިއަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޢާއިލާތަކަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް ސިފްކޯއިން ޔަގީންކަން ދޭކަމަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މިކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި ސިފްކޯ ހިޔާގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދަނީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެކަމަށް ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތުކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ހަމައެކަނި ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރއެއްހެން ހުރި ސިފްކޯ ހިޔާއަށް، މިއަންނަ ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް އާއިލާތަކަށް ވަދެވޭނެކަމަށް ސިފްކޯއިން އެބަ ޔަގީންކަން ދެއްވާ. މިކަމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްފަ.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ އާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސިފްކޯހިޔާގެ ނަމުގައި ބިންގާ އެޅިގެންދިޔަ 330 ފްލެޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2013 ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 02 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 18 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިޔައީ މަޝްރޫއުގެ އޭރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު، ނޫމަޑި ކުންފުންޏާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ކުރީ ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ވަނީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސިފްކޯހިޔާގައި ހިމެނެނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށްވުރެ ލަގްޜަރީ ފެންވަރުގެ، 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެވެ. 3 ޓަވަރު ހިމެނޭގޮތަށް އިމާރާތްކުރާ މި ފްލެޓްތަކުގެ ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައިވެސް 900 އަކަފޫޓު ހުރެއެވެ. ސިފައިންގެ ތިން ޓަވަރުގައި ތިން ކޮޓަރީގެ 330 ފްލެޓު، އަދި 20 ޕެންޓް ހައުސް ހުންނާނެކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް