ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 22:06
131 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
131 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަސް
ޓެރަރިޒަމާ ހަރުކަށި ފިކުރަކީ ކަނޑިއެއްހާ ތޫނު ދެ މިޔަ: ރައީސް
 
ސިފައިންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަހުރި
 
ދިވެހި ސިފައިން ތިބީ މިކަންކަމަށްވެސް ފާރަވެރިވެގެން
 
މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިއަދު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ޒަމާނީ ޓެރަރިޒަމް

ސަލާމަތީ ގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނުރައްކާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ 131 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިއަދު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ޒަމާނީ ޓެރަރިޒަމް ކަމަށެވެ. ދުރާލައި ރާވައިގެން، އަދި މާ ދުރުގައި ފިލައި ތިބެގެން ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ މުޅި ދުނިޔެއަށް މިއަދު ފެތުރިފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއާ ހަމައަށްވެސް ފޯރާފައިވާކަމަށެވެ.

ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނުރައްކާ އޮތްއިރު، މިއީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް އަތުކޮޅަށް ދަމާލާފައި އޮތް ކަނޑިއެއްހާ ތޫނު ދެ މިޔައިގެ ގޮތުގައި ރައީސް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަށްވެސް ދިވެހި ސިފައިން ތިބީ ތައްޔާރުވެ ފާރަވެރިވެގެން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ނުރައްކާތަކުން ރާއްޖެ ރައްކަތެރިކޮށްދިނުމަށް، ދިވެހި ސިފައިން އަންނަނީ ދުރާލައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވަނީ ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކުން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ގާބިލުކަން މީގެ ކުރިން އިތުރުކުރެވިފައި ނުވާހާ މަތީ މިންވަރަކަށް މިހާރު އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް