ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 21:37
131 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
131 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަސް
"ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިވީވަރަކަށް ގައުމެއްގެ ވަށައިގެން ލެވޭ ދިފާއީ ފާރުގެ ވަރި ބޯވޭ"
 
ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުމުގެ ފެށުން ގުޅިފައި އޮންނަނީ ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމާ
 
ގައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ހުޝިޔާރު އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތުން މުހިންމު
 
އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ބޭނުންކުރަނީ ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ސުލްހަ

ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ބަދަހިކުރާ ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމުގައި އާރުލާވަރަކަށް، އެ ގައުމެއްގެ ވަށައިގެން ލެވޭ ދިފާއީ ފާރުގެ ވަރި ބޯވެގެންދާނެކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށްދިޔަ 131 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަަފުޅުގައި ވަނީ، އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް 21 ވަނަ ގަރުނުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ ކަށަވަރު ފަރުވާއަކީ، ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ސުލްހަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ގައުމަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމުގައާއި، އެ ނުރައްކާތައް ދުރާލައި ދެނެގަތުމުގައިވެސް، ގައުމުތަކަށް ކާމިޔާބު ލިބެނީ އެ ގުޅުން ދަމަހައްޓައިގެންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި އެއްވެސް ގައުމަކީ އެކަހެރިވެގެން އޮވެވޭނެ ގައުމެއް ނޫންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރަމުންދަނީވެސް އެ ގުޅުން ދަމަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، އެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ގާބިލު އަދި ހުޝިޔާރު އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތުމަކީވެސް އެހާމެ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިނިވަންކަމުގެ ކިތަންމެ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އޮތަސް، ސިފައިންނަކީ ކޮންމެ ވަގުތަކު ކޮންމެފަދަ ހާލަތަކަށްވެސް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ ލޯހުޅުވިފަ ތިބެންޖެހޭ ބައެއް. އިލްމީގޮތުން ގާބިލު، އަދި އަސްކަރީ ހުނަރުވެރިކަމުގަ އެންމެ މަތީ ފަންތީގަ ގުނާލެވޭނެ ސިފައިން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގަ މިހާރު އެބަތިބި. ދިވެހިންގެ ދިފާއުގަ، އަދި ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމުގަ، ދިވެހި ސިފައިން މިހާރުވެސް އަންނަނީ ރެޔާ ދުވާލު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ގައުމެއްގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުމަކީ ބޭރުން މެދުވެރިވާ ކަމަކަށް ވިޔަސް، ގިނަ ފަހަރަށް އެކަމުގެ ފެށުން ގުޅިފައި އޮންނަނީ ގައުމުގެ ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚުން ފެންނަން އޮތީވެސް އެ ހަގީގަތްކަމަށާއި، މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކުން ފެންނަނީވެސް އެކަމުގެ ހެކިތައްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އަހަރެމެންގެތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދިދާނެ އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ ތިބުމަކީ، ދިވެހި ސިފައިންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ހަދަންވީ، ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
ރަސްމާލެ ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް މާލެސިޓީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު