ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 14:47
8 އަހަރުގެ ހަނގުރާމައަށްފަހު ޔަމަނުގެ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ފްލައިޓް ޖިއްދާއަށް
8 އަހަރަށްފަހު ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖަށް ދަނީ
8 އަހަރުގެ ހަނގުރާމައަށްފަހު ޔަމަނުގެ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ފްލައިޓް ޖިއްދާއަށް
 
1444 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ޔަމަނުން ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދާ ޙައްޖާޖުން ގޮވައިގެން ސަންއާއިން ފްލައިޓް އުދުއްސާލީ ޖޫން 17 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
މި އަހަރަކީ ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަ ފެށި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޙައްޖުގެ މަތިވެރިކަން އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް، ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާއިން ސީދާ ފްލައިޓެއް ފުރި ފުރަތަމަ އަހަރު

އާރާއި ބާރުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ހޫނުވަމުން ގޮސް ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވާ އިރު، އެކަމުގެ އެންމެ ހިތި ރަހަ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކަށް ވަނީ، ކަމާ ނުވެސް ބެހި ތިބި ބައެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއޭވެސް ހީ ނުކުރާ ފަދަ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި، އެތައް ޙައްޤަކުން މަޚްރޫމުވާން މަޖުބޫރު ވަނީ، ބަދަލުވަމުންދާ އާރާއި ބާރުގެ ތެރެއިން ޒާތީ ފައިދާއެއްގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ލިބުން ނާދިރު މީހުންނަށެވެ. އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ގޮސްފައި ވާ ހަނގުރާމައެއްގައި ހަފުސްވެފައި ވާ ޔަމަނުގެ ރަށްވެހިންނަކީ އެފަދަ ހާލެއްގައި ތިބި ބައެކެވެ.

Advertisement

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޚްރޫމުވެ، ދީނީ އަޅުކަން އަދާ ކުރެވެން އޮތް ލުއިފަސޭހަ މަގުތައް ބަންދުވެފައި އޮތް އެތައް ދުވަހެއް ތަޙައްމަލު ކޮށްފިއެވެ. ރޭގަނޑަކަށް ފަހު ފަތިހަށް އަލި ވިލޭ ފަދައިން، ޔަމަނުގެ މަސްރަޙަށްވެސް ކޮންމެވެސް ބަދަލުތަކެއް މި ވަނީ އަންނަން ފަށާފައެވެ. މި އަހަރަކީ ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަ ފެށި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޙައްޖުގެ މަތިވެރިކަން އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް، ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާއިން ސީދާ ފްލައިޓެއް ފުރި ފުރަތަމަ އަހަރެވެ.

ސަންއާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވީމަ، އަހަރަމެންނަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ބައެއް ކަމުގެ އިޙުސާސް ކުރެވުނު. ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ފައިދާއަކީ، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފެތުރިފައި ވާ އިންސާނީ ޙަޟާރާތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް. އެކަމުން އަހަރަމެން މަޚްރޫމުކޮށްފަ ތިބޭތާ އެތައް އަހަރެއް. މިހާރު ހަމަޖެހިލެވިއްޖެ. ތާ އަބަދުމެ ޙަމްދު ހުރީ ﷲއަށް.
މުސާއިދު އަލް-ސޫދީ؛ ޔަމަނުގެ ޙައްޖާޖެއް

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ޔަމަނުން ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދާ ޙައްޖާޖުން ގޮވައިގެން ސަންއާއިން ފްލައިޓް އުދުއްސާލީ ޖޫން 17 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އީރާނުގެ ތާޢީދާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާ ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން، ސަންއާގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާ، 2014 ވަނަ އަހަރު ޔަމަނުގައި އޮތް ސަރުކާރު ވައްތާލި ފަހުން، ޔަމަނުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދު ކޮނޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނީ ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާ އިސްވެ އޮވެ، އެކުލަވާލާފައި ވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުންނެވެ. ޔަމަން އެއަރވޭޒްއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ، މިއަހަރުގެ ޙައްޖު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ސަންއާއިން ސަޢުދީގެ ޖިއްދާއަށް ސީދާ ދަތުރު އުސޫލުން 4 ފްލައިޓެއް އެޅުމަށް، ސަޢުދީއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ސަންއާގެ ކޮންޓްރޯލް އަދިވެސް އޮތީ ހޫޘީންގެ އަތުގައި ކަމަށް ވާ އިރު، ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މައްކާއާ އެންމެ ކައިރިން ޔަމަނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަނީވެސް ސަންއާގައެވެ.

އަހަރަމެންގެ ޑިމާންޑަކީ ސަންއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އެކީ އެކައްޗަކަށް ހުޅުވާލުން. ސަޢުދީ އިސްވެ އޮވެ ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ފްލައިޓްތައް އަޅަމުން ދިޔަ ގޮތަށް ފްލައިޓްތައް އަޅަން ފެށުން. މީހުން ތަކުލީފު އުފުލާތާ 8 އަހަރުވެއްޖެ. ހަމައެކަނި ޙައްޖާޖުންނެއް ނޫން. ބަލި މީހުންނާއި އިންސާނިއްޔަތާ ގުޅިފަ އޮތް އެކިއެކި ކަންކަމުގަ ޝާމިލުވާ މީހުން. އޭޑެން އެއަރޕޯޓަށް އެމީހުންނަށް އެ ދާން ޖެހެނީ ކާރެއްގަ. ބޯޑަރުތައް ހުރަސް ކުރަން ބޮޑެތި ރިސްކުތައް ނަގާ، އެކްސިޑެންޓްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ. އެ މަގުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގަވެސް މާ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގަ އޮތް މަގުތަކެއް ނޫން.
ޢަބްދުލްވައްހާބު އަލް-ދުއްރާ؛ ހޫޘީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރެއް

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ފުރުމުގެ މިނެއް ނެތް އުފަލާއެކު، ސީދާ އުފަން ފަސްގަނޑުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރޭ ކަމީ ޔަމަނުގެ ޙައްޖާޖުން މިއަދު އިންތިހާއަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ.

ސީދާ ސަންއާ އެއަރޕޯޓުން ޖިއްދާއަށް ދަތުރު ކުރުމަކީ އަސާސީ ގޮތުން އަހަރަމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފަ އޮންނަ ޙައްޤެއް. ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއް. އެކަމަކު ކަން ދިމާ ކުރި ގޮތުން، ސިޔާސީ މައްސަލަތަކާއި، އަހަރަމެންގެ އަރަބި އަޚުންގެ މެދުގަ އޮތީ ބައިބައިވުން. އަޚުން އެއްބައިވަންތަ ކުރެއްވުން އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގަ ދުޢާ ދަންނަވަން. ތެދަށް ބުނަންޏާ، އަހަރެންގެ ދަރިންނާއި ޢާއިލާ މެންބަރުންނަށް، އަހަރެން ޙައްޖަށް ދާ ކަން އެނގުނީމަ، އަސްލު މަރުޙަބާ ކީ ކޮންމެހެން ޙައްޖަށް ދާތީއެއް ނޫން. ސަންއާ އެއަރޕޯޓުން ޙައްޖަށް ފުރޭތީ އެމީހުން އުފާކޮށް މަރުޙަބާ ކީ.
އަމީން ޙައްޖު؛ ޔަމަނު ޙައްޖާޖު

މެއި 2022 އަށް ފަހު، ސަންއާއިން އުދުއްސާލާފައި ވަނީ ކޮމަރޝަލް އުސޫލުން އުދުހޭ އެންމެ ފްލައިޓެކެވެ. އެއީ ސަންއާއިން އުރުދުންގެ އައްމާނަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. އޭގެ ކުރިން، ސަންއާއަށް ޖައްސާ، އަދި ސަންއާއިން އުދުއްސާ ހަދަން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އދއިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފްލައިޓްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އަހަރަމެންގެ ތެރޭ އެބަތިބި 24000 ޙައްޖާޖުން. އަހަރަމެން ޖެހޭ 200 ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަން. އެކަމަކު، 200 ފްލައިޓްގެ ބަދަލުގަ، ހުއްދަ މި ލިބުނީ އެންމެ 3 ފުލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަން. މިކަމުންވެސް ހާމަވާ ހަމައެކަނި އެކަމަކީ، ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ރޭވުންތެރިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބާރުއެޅުމާއި، ފަރުވާކުޑަކަން.
ޣާލިބު މުޠުލަޤު؛ ހޫޘީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރެއް

ޔަމަނުގައި އުފެދުނީ ދާޚިލީ ނުތަނަވަސް ކަމެއް ކަމަކު، އެ ނުތަނަވަސްކަމުގައި ހަނގުރާމައިގެ އަނދިރި ކުލަތައް ޖެހިގެން ދިޔައީ ސަރަޙައްދީ ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ދެބަސްވުންތަކާ މަސްހުނިވި ހިސާބުންނެވެ. ޔަމަނުގައި ދިގުލާ ގޮސްފައި ވާ ހަނގުރާމައަށް ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާތަކަށް މިހާރު ވަނީ ހިސާބެއްގެ ކުރިއެރުމެއްވެސް ލިބިފައެވެ. އެއީ އީރާނާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އުފެދިފައި ވާ ދެބަސްވުންތަކަށް ދޫ ދިނުމަށް، އެ ދެ ޤައުމުން މި އަހަރުގެ މަރޗް މަހު އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ހިސާބުންނެވެ. ސަޢުދީއާއި އީރާނުގެ ދެބަސްވުންތަކަކީ، ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގެ ނުތަނަވަސް ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް