ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:33
ތުޅާދޫގައި ނިންމާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
ތުޅާދޫގައި ނިންމާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
ތުޅާދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ސުމަކުން ފަށައިގެން ތުޅާދޫގައި 3 ކޮޓަރީގެ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިމުމަކަށް!
މުޅިން ނިންމާ ޖުލައި 15 ގައި ހަވާލުކުރާނެ
މަސައްކަތް ކުރީ ފްލެކްސް އިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

ބ.އަތޮޅުން ތުޅާދޫއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށެކެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތަކީ ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމެވެ. މީގެކުރިން އެރަށުގައި ދެ ދައުރެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމިއެވެ. އެހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގައި މީހުން ދަނީ ދިރިއުޅެމުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެރަށުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލިބުނު ހައްލެއް ނޫނެވެ.

ނަތީޖާއަކީ މިސަރުކާރުން ވެސް ތުޅާދޫއަށްވީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ވުމެވެ. އެވައުދު ފުއްދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ ދައުރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. އެއީ 1000 އަކަފޫޓްގައި 3 ކޮޓަރީގެ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއެވެ. ދައުރު ނިމެންދާއިރު އެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ އަތްދޫކޮށްލާ ހިސާބުގައެވެ. މިހާރު ކުރަމުން ދަނީ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. މަސައްކަތް ކުރާ ފްލެކްސް އިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޭ ޔަޤީންކަމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޖުލައިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާ ހަވާލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ. މަސައްކަތް ނިންމާ އަތްދޫކޮށްލާއިރު އެ ކުންފުނިންދޭ ދެވަނަ ޔަޤީންކަމަކީ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ވެސް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އެދުނު ބަދަލުތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކޮށް ގެނެސްދިންކަމެވެ. މި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަކީ ފޯމްވޯކް ސިސްޓަމަށް ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކަން ވެސް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ އެޓެކްނޮލޮޖީގައި މަސައްކަތް ފެށީ ތުޅާދޫގައިކަމަށް ފްލެކްސްއިންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނަޖާހު ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުޅާދޫގައި އަޅާ ނިންމަމުންދާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ދާދި އަވަހަށް ވަންނަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ މި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާއެކު ބޯހިޔާވަހިކަން ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ކޮށްދިން ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެއްކަމަށެވެ. ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތް, އަދި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑު ތުޅާދޫއަށް މިއީ ކޮންމެސްވަރެއްގެ ހައްލެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މުޅިން މައްސަލަ ހައްލުވީ ނޫންކަމަށާއި, އިތުރު ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެބައޮތް ބިން ކަނޑައަޅާފަ އިތުރު ފަންސާސް ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް. އެ ފަންސާސް ހައުސިންގ ޔުނިޓްވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިގޮތަށް މިމަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިގެން ތުޅާދުއަށް އެކަން ހާސިލްކޮށްދިނުން އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑު ހުވަފެން.
މުހައްމަދު އަލީ މަނިކު/ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅާ ނިންމަމުންދާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަކީ ޖާގަ ތަނަވަސް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކެކެވެ. ފާޚާނާވެސް ބޮޑު, ގޯތިތެތޭގައި ވެސް ޖާގަ ހިމަނައިގެން ފަރުމާކޮށް ނިންމާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކެކެކެވެ. ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ޖުލައި 15 ގައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރާއިރު ތުޅާދޫ ކައުންސިލާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް