ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 14:46
ގައްޒާގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވާ އަސްތަކެއް
މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުން
ނަޖިހުން މަގުތައް ތަޣައްޔަރުވާ މައްސަލައަށް އާދައިގެ އެހެނަސް ނަތީޖާ ވަރުގަދަ ޙައްލެއް!
 
އާންމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށްވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދޭ
 
ޑައެޕަރތައް ބޭނުން ކުރަނީ ހަމަ އެކަނި އަސްތަކުގައެއް ނޫން

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަހުޒީބުގެ އަދުގެ ޒަމާނުގައި އެއް ތަނުން އަނެއް ދަތުރު ކޮށް އުޅުމާއި، މުދާ އުފުލުމަށް ލުއި ފަސޭހަ އެތައް މަގެއް ހަމަ ޖެހިފައި އޮތެއް ކަމަކު، އަދިވެސް އެ ނަޞީބު ނުލިބޭ ބަޔަކލު ދުނިޔޭގައި އެބަ ދިރިއުޅެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތަކާއި ހެދި، ދަތުރުފަތުރު ކޮށް އުޅުމަށް އޮތް އެންމެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކީ އަސްގާޑިޔާ ކަމުގައި ވެފައި ވާ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަ އުޅެއެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފިއްތާލެވިފައި ވާ ޣައްޒާގެ ރަށްވެރހިންގެ ވާހަކައެވެ.

2.3 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ޣައްޒާގެ ތޮއްޖެހިފައި ވާ މަގުތަކުން އަސްގާޑިޔާ ފެނުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ދަނޑުބިންތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި އެނޫންވެސް އެކި ކަހަލަ މުދާ، އެއްތަނުން އަނެއް އުފުލާ ހެދުމަށްޓަކާ ޣައްޒާގައި އަދިވެސް ބޭނުން ކުރަނީ އަސްގާޑިޔާއެވެ. އަސްގާޑިޔާއަކީ ޣައްޒާގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ އަސާސީ މަސްދަރަކަށް ވާ އިރު، ސާފުތާޚިރު ކަމުގެ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އަސްތަކުން ބޭރުވާ ނަޖިހުން ޣައްޒާގެ މަގުތައް ނުތާޚިރު ވުމުގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު ވެފައި އޮތް މައްސަލަކަށް ވާ އިރު، އެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދާ، ޣައްޒާގެ މަގުތައް ސާފު ކޮށްދިނުމަށް، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ވަނީ އަތުކުރި އޮޅާލާފައެވެ.

ޖަނަވާރުތަކުން ބޭރުކުރާ ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިހުން މަގުތައް ތަޣައްޔަރުވުމާއި، އެ ދުވާ ވަހެއްގެ މައްސަލަ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފަ. އެހެންވެ، އަހަރަމެން ވިސްނީ، މިކަމަށް ހައްލު ހޯދެން އޮތް ގޮތަކާ މެދު. އެހެން އުޅެނިކޮށް، މި ޖަނަވާރުތަކަށް ޚާއްޞަ ޑައެޕަރއެއް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު އައީ. މީ ޖެހުނު ތާކަށް، ބޮޑުކަމު ދާ ދިއުމުގެ މައްސަލައަށް ހޯދުނު ޙައްލެއް. މި ޑައެޕަރތަކަކީ ސާފުކޮށްލަންވެސް އެހާ ފަސޭހަ ޑައެޕަރތަކެއް. ދުވަސް ނިމުނީމަ، ހަމަ ފެން ފޮދެއް ޖަހާލައިގެން ސާފުކޮށްލަންވީ. އަހަރެން ޢުއްމީދު ކުރަން، މީ ކާމިޔާބު ޚިޔާލަކަށް ވެ، މިކަން ދެމިގެން ދާނެ ކަމަށް.
އަންވަރު އަލް-ޣަވާޝް؛ އެކްޓިވިސްޓް

ޣައްޒާގެ މަގުތަކަކީ ނަޖިހުން ސަލާމަތް ވެފައި ވާ މަގުތަކެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކާ، އެ ޖަމާޢަތުން ޚިޔާރު ކުރީ އަސްތަކަށް ޚާއްސަ ޑައެޕަރ ނުވަތަ ނެޕީއެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ. މިކަން ކުރީ ޑައެޕަރއެއް ގޮތަށް ހުންނަ ކޮތަޅެއްގެ އެހީގައެވެ.

ޣައްޒާގެ މަގުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސާހިރު ޚައްޠާބުވެސް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، އަސްތަކުން ބޭރު ކޮށްފައި ވާ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެއްޗާއި، އެ ނަޖިސް ވަށައިގެން އެނބުރެމުންދާ ކުނިމެހިތަކާއި، އެ ދުވާ ވާހަކީ އެއްވެސް މީހަކު، އެ ކަމެއް ތަޖުރިބާ ކުރަން އެދޭނެ ފަދަ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލާއި، ޔުނިވަސިޓީ ކުރިމަތީގައްޔާއި، މަގުތަކުގައި އަހުގެ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ހުރުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް. އަހަރަމެން ވަރަށް ލަދު ގަންނަ ކަމެއް. އަދި ކޮބާ މަދިރިއާއި، އެ ނަޖިސްތައް ވަށައިގެން ބުރަމުންދާހާ މެހިތަކުގެ ވާހަކަ... އެ ދުވާ ވަހުގެ ވާހަކަވެސް ނުދެއްކިއްޔާ ރަނގަޅު ވާނީ. މި ޑައެޕަރތަކާ ހެދި އަހަރަމެންގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ފަސޭހަ ވެއްޖެ. ވަރަށް ހަމަ ޖެހިލައިގެން މަސައްކަތުގަ އުޅެލެވޭ އެބަ.
ސާހިރު ޚައްޠާބު؛ މުނިސިޕަލް ވޯކަރެއް

ޣައްޒާގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށްޓަކާ ތަޢާރަފު ކުރި ޑައެޕަރތައް ބޭނުން ކުރަނީ ހަމަ އެކަނި އަސްތަކުގައެއް ނުނެވެ. ގާޑިޔާ ދުއްވަން ބޭނުން ކުރާ ހިމާރުތަކުގައިވެސް މި ޑައެޕަރ ބޭނުން ކުރެއެވެ. މަގުތައް ސާފުވުމުގެ އިތުރުން، މިކަމުން ލިބޭ އެހެން ފައިދާއެއްވެސް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ، ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ހައްދާ ދަނޑުބިންތަކަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ ތައްޔާރު ކުރާނެ ޤުދުރަތީ މާއްދާތަކެއް ލިބުމުގެ ފައިދާއެވެ.

ހޯސް އެޓިކެޓް އިނިޝިއޭޓިވްއަކީ، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަރަކާތެއް. ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ދޯ؟ އަހަރަމެންގެ ޝަޢުޤު ގުޅިފަ އޮތީ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމާ. މަދަނީ ތަޞައްވުރުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމާ. މުޅި މަގު ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތުމަކީ، ވަރަށް ހިތްގައިމު، އަރާމު އިޙުސާސެއް ކުރުވާ ކަމެއް. ހަމަ އެއާ އެކީ، އަހަރަމެން އެބަ އެއްކުރަން ޖަނަވާރުތަކުގެ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި، މި ޑައެޕަރތަކުގެ އެހީގަ. އެ، މި ބޭނުން ކުރަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގަ. ގަސް ކާނާ އުފައްދާ، ރީސައިކަލް ކުރުން ކަހަލަ ކަންކަމުގަ.
އަންވަރު އަލް-ޣަވާޝް؛ އެކްޓިވިސްޓް

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށްވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދާ ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރު، އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަސް ޑައެޕަރ ބޭނުން ކުރާތީ އެބަ ފެނޭ. އެކަމުން، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ވެއްޓަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނަނީ. މި ބުނީ، ކުރިން އަހަރަމެން ބޭރަށް ނުކުމެލާ އުޅޭ އިރު، ޖަނަވާރުތަކުގެ ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް ނެތް މަގެއް ނޯންނާނެ. މިއަދު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެކަން ވަރަށް ކުޑަވެއްޖެ. ބޭރު ތެރެއަށް ނުކުމެލާއިރަށް ނޯށުގަ އައިސް އެ ޖެހޭ ނުބައި ވަސްގަނޑު މުޅިން އޮބިއްޖެ. ދޮރު މި ހުޅުވާލެވެނީ ސާފު ތާޚިރު މަގުތަކަކަށް.
ސުހައިބު އާބިދު؛ ދީރް އަލް-ބަލާގެ ރަށްވެއްސެއް

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލާއި، މިޞްރުގެ އިތުރުން ފަލަސްޠީނުގެ މައި ސަރުކާރުން ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކޮށްފައި އޮތެއް ކަމަކު، ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންގެވެސް ފޮނި ޢުއްމީދުތަކަކާއި ހުވަފެންތަކެއް ވެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާ، ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ކަމަކަށް ލުއިފަސޭހަކަން ލިބިފައި ވާ އަދުގެ މި ޒަމާނުގައި، އަނގަމަތި ހާ ޖަލެއްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހުނެއް ކަމަކު، ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންގެ ހިތްތަކުން، ރަށްވެހި ކަމުގެ ރޫޙު ކުޑަކޮށްވެސް ފަނޑުވެ ނުދާ ކަން، މިފަދަ ކަންކަމުން ސާބިތު ކޮށްދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް