ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2023 | ބުދަ 08:45
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ވީނިއުސް
ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު
މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ދޭ އެމްޓީސީޕީ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
 
މެލޭޝިއާގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
 
މިއީ މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ސްޕޮންސަރ ކުރާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ތަޢާރަފު ކުރި "ދަ މެލޭޝިއަން ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް" އެމްޓީސީޕީގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ފުރުސަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މެލޭޝިއާގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އެ ފަރާތުން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޓީސީޕީ ސްކޮލަރޝިޕް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އެހެންކަމުން، މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ޓިއުޝަން ފީ އާއި އެހެނިހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަކީ ދެ އަހަރާއި ތިން އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކޯސްތަކެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ 1980 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެމްޓީސީޕީގެ ދަށުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެންޑޯޒް ފޯމު އެންޑޯޒުކުރުމަށްޓަކައި 22 ޖޫން 2023 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް އީމެއިލް [email protected] ކުރުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެ ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯ އާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމް.ކިޔު.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ލައިސެންސިންގ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް ހެދުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ފަދަ އިދާރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް