ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 06:38
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު، މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަތައް
ބަންޑާރަނާއިބާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އަސްލަމްގެ ސިޓީފުޅެއް މަޖިލީހަށް
 
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ޖޫން 11 އަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށްފަހު ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައި
 
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނޭ
 
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން އެދޭ

ބަންޑާރަ ނާއިބު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު އަދި މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

އަސްލަމް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 6 ޖޫންގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ 5.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސޫގެ 101 ވަނަ މާއްދަގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ، ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ކުއްލިއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް އެޖެންޑާކޮށްފައި ނުވާތީ، އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކޮށްދެއްވުމަށް އަސްލަމް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދި ދައްނަވާ ކަމުގައި އަސްލަމް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ލާޒިމްކުރާކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ކުރިން ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާނުކޮށް އެހެން މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ނުކުރެވޭނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާއްމު ފާތިމަތު ނިޔުޝާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

އެ ސިޓީފުޅަށްށް ދެއްވި ޖަވާބުގައި އަމީން އާއްމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 206 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޤަރާރެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ޤަރާރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި ނޫނީ، މި ވަގުތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ބަހުސްކުރުން ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމުން މަނާވެގެންވަނ،ީ އެ ޤަރާރުގެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެ ޤަރާރު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްއަށް ދެއްވާފައިވީނަމަވެސް އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަމީން އާއްމުގެ ޖަވާބާއި ގުޅިގެން އަސްލަމް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އަނެއްކާ ވެސް އަމީން އާއްމަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައެވެ. މި ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ލިބުމުން، އެ ގަރާރުގެ ލިޔުންލިބޭތާ މަދުވެގެން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގަރާރުގެ ނޯޓިސް އަމީން ޢާންމު މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސަށް ދެއްވުމަށްފަހު އެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަހަކު ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެ ގަރާރު ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، 12 ޖޫން 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮންނަ ޖަލްސާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުން ގަވާއިދު ލާޒިމުކުރާކަމުގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުން އިސްތިސްނާކުރެވޭ އެއްވެސް ހާލަތެއް ބަޔާކޮށްފައިނުވާތ،ީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދެއްވުމަށް އަސްލަމްގެ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރީ އާދިއްތަ ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލާއެކު ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އާއްމު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އާއްމު ކޮމިޓީން އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި