ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 21:29
ޗައިނާގެ ފެޑެރަލް އިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދިޔަ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެއިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް ތަހުގީގުކުރަމުންދިޔަ ކެެނެޑާގެ އޮފިޝަލު، ޑޭވިޑް ޖޯންސްޓޮން
ޗައިނާގެ ފެޑެރަލް އިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދިޔަ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެއިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް ތަހުގީގުކުރަމުންދިޔަ ކެެނެޑާގެ އޮފިޝަލު، ޑޭވިޑް ޖޯންސްޓޮން
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާގެ ފެޑެރަލް އިލެކްޝަން
ޗައިނާގެ ފެޑެރަލް އިލެކްޝަން ތަހުގީގުކުރަމުންދިޔަ ކެނެޑާގެ އޮފިޝަލު އިސްތިއުފާދީފި
 
ކެނެޑާގެ އޮފިޝަލު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައި ވަނީ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އުނދަގޫކަމަށް ބުނެ
 
ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު ނިންމާލެވުނުހާ އަވަހަކަށް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔާތުތަކުން ދުރުވާނެކަމަށް އޮފިޝަލު ބުނޭ
 
އެންމެފަހުން މިތަހުގީގާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ޖޯންސްޓޮން ނެރެފައި ވަނީ މެއި މަހު

ޗައިނާގެ ފެޑެރަލް އިލެކްޝަން ތަހުގީގުކުރަމުންދިޔަ ކެނެޑާގެ އޮފިޝަލު އިސްތިއުފާދީފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ފެޑެރަލް އިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދިޔަ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެއިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް ތަހުގީގުކުރަމުންދިޔަ ކެެނެޑާގެ އޮފިޝަލު، ޑޭވިޑް ޖޯންސްޓޮން ވަނީ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އުނދަގޫކަމަށް ބުނެ އެކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

ޗައިނާގެ މިއިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ޖޯންސްޓޮން އައްޔަނުކުރެވުނީ، މިދިޔަ ދެ އިންތިހާބުގައި ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯގެ ސަރުކާރަށް އެކަށީގެންވާ ރައްދެއް ނުދެވުނު ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް މިދިޔަ މާޗު މަހުއެވެ.

ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހު، ޖޯންސްޓޮން ވަނީ އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭކަމަށް ބުނެ، ބޮޑުވަޒީރު ޓްރޫޑޯއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ އެތަހުގީގާ ހަވާލުވީ މިނިވަންކަމާއެކު ތަހުގީގު ކުރިއަށްގެންގޮސް، ގެއްލިފައިވާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖޯންސްޓޮންގެ ސިޓީގައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޖޫން މަސް ނިމުމާއެކު އެމަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށާއި، އަދި އެއަށްވުރެ އަވަހަށް އޭނާއަށް ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު ނިންމާލެވިއްޖެ ނަމަ، އެއަށްވުރެ އަވަހަށް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔާތުތަކުން ދުރުވާން ނިންމާކަމަށްވެސް ސިޓީގައިވެއެވެ.

އެންމެފަހުން މިތަހުގީގާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ޖޯންސްޓޮން ނެރެފައި ވަނީ މެއި މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް