ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 11:21
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭސިންގއަށް އެދި ހުށަހަޅައިގެން، 50،000 ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
 
ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 3،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ
 
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގގެ ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް އެދި ހުށަހެޅިނަމަވެސް ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދި ހުށަހަޅައިގެން، 50،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގގެ ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް އެދި ހުށަހެޅިނަމަވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްރޫވްވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ގުރުއަތު ނަގާނެއެވެ. މި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 3000 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުޅި ޕްރޮމޯޝަނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގްރޭންޑް ވިނަރއެއް ހޮވަންވެސް ގުރުއަތު ނަގާނެއެވެ. ގްރޭންޑް ވިނަރގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ބީއެމްއެލުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 50،000 ރުފިޔާއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00ގައި ބީއެމްއެލުން ވަނީ އޯޕަން ޑޭއެއްވެސް ފަށާފައެވެ. މި އޯޕަން ޑޭގައި ބައިވެރިވެ، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބްރާންޗަށް ގޮސްގެން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓްގެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް، ހިދުމަތައް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 10 ޖޫނުން 22 ޖުލައި 2023ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް