ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 11:58
އީވާ އަބްދުﷲ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް
އީވާ އަބްދުﷲ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އީވާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ކޮމިޓީ އެކުލަވާނުލެވޭ މައްސަލަ އުޒުރަކަށް ދައްކާފައި އީވާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިގުދަންމަނީ
 
މި ގަރާރު ޕީޖީ ގްރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު
 
މެންބަރުންގެ ނިސްބަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނިސްބަތް އަދި ފާސްކުރެވިފައިނުވޭ
 
ބަހުސްގައި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެވޭ ވަގުތު މަޖިލީހުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދި ކަނޑައެޅިފައި ނުވޭ

ކޮމިޓީ އެކުލަވާނުލެވޭ މައްސަލަ އުޒުރަކަށް ދައްކާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން، އޭނާ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެދި އެމްޑީޕީގެ 50 މެންބަރުން ސޮއިކޮށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ސޮއިކުރައްވާ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 50 މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރު 11 ޖޫންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރާނެ ވާހަކަ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނިސްބަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނިސްބަތް އަދި ފާސްކުރެވިފައި ނުވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 206 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން، މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްގެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ބަހުސްގައި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެވޭ ވަގުތު މަޖިލީހުގެ 108 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދި ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރާ ގުޅިގެން ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ނިމުމުން، އެ ގަރާރު އެޖެންޑާ ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އަންގާނެ ކަމަށް މި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީން މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް