ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 11:45
އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
އިންނަމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
އިންނަމާދޫ ބަނދަރު
އިންނަމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް 390 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
 
މިއީ 75.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ރ. އިންނަމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. އަދ،ި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ ޝާހިދު ހުސެއިން މޫސާއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 14,417 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ބަނދަރު ފުން ކުރުމާއި، އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ބަނދަރުގެ ބޭސިން 32,310 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ފުންކުރުމާއި، 950 ކިއުބިކް މީޓަރު ޗެނަލް ފުންކުރުމާއި، 204 މީޓަރު ބޮޑުހިލައިގެ ބޭރުތޮށި ޖެހުމާއި، 400 މީޓަރު ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 18 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ގްރޮއިން ޤާއިމްކުރުމާއި، 478 މީޓަރު އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި، 478 މީޓަރު ސްކޯރިންގ އެޕްރޮން ޖެހުމާއި، 2 ނެވިގޭޝަނަލް އެއިޑް ޤާއިމްކުރުމާއި، 52 މޫރިންގ ރިންގް ހަރުކުރުމާއި، 16 މޫރިންގ ބޮއި ހަރުކުރުމާއި، 11މީޓަރު 11 މީޓަރުގެ ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، 6 މީޓަރު 15 މީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި، 20 މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި، 2,716 އަކަމީޓަރު ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 72,585,010.44 (ހަތްދިހަ ދެމިލިއަން ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ދިހަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު ލާރި) އަށެވެ. މި މަސައްކަތް 390 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް