ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 22:03
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓް
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސީއެއް ފިލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
150،000 ރުފިޔާގެ މުދަލާއެކު ދަތުރުކުރި ޓެކްސީ މައްސަލަ: ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވާނެ
 
އެދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:13 ހާއިރު މުދާތައް ފިހާރައަށް ވެއްދި
 
މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކާރަށް މުދާ އެރުވުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް ރަނގަޅަށް ނުކުރެވި އޮތުމުން

150،000 ރުފިޔާގެ މުދަލާއެކު ދަތުރުކުރި ޓެކްސީ މައްސަލާގައި އެއީ ކޮން ޓެކްސީއެއްކަން އަދި މީހާގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޖޫން 2 ވަނަ ދުވަހު އެ ޚިދުމަތުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓަކީ އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއުއިން ނެގި ޓެކްސީއަކަށް އެރުވި މުދާ ވެރިފަރާތަށް ހޯދައިދެވިފައިވާކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުންނާ އަދި ކަމެއް ދިމާވާ ހިނދު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށް އަދި ރިޕޯޓުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއް ކަމަށެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި އެއީ ކޮން ޓެކްސީއެއްކަން ނުވަތަ ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ނަން ނުވަތަ މީހާގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:30 އެހާކަންހާއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއުއިން ނެގި ޓެކްސީއަށް އެރުވި 150،000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ލިބިފައިނުވާކަމަށް، ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:27 އެހާކަންހާއިރު މާފަންނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ތަކެތި އެރުވި ޓެކްސީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ފިޔަވައި އިތުރު މައުލޫމާތެއް އެނގިފައި ނުވާތީ އެ ޓެކްސީ ދެނެގަތުމަށް ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖު ބަލައި ޓެކްސީ ދެނެގަނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި ޓެކްސީ ދުއްވި ފަރާތާ ގުޅި, 18:00 އެހާކަންހާއިރު ވެރިފަރާތާ އެތަކެތިވަނީ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ޓެކްސީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިރު، ވެރިފަރާތާ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް، ޓެކްސީ ދުއްވި ފަރާތުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކާރަށް މުދާ އެރުވުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް ރަނގަޅަށް ނުކުރެވި އޮތުމުންކަމަށް ވެސް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެއީ ކޮން ޓެކްސީއެއްކަން އަދި މީހާގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުުހުން ބުނެފައިވާއިރު، މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު 55 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ހުސެއިން ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ފިލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެތަކެތި ފުލުހުންނަށް ގުޅައިގެން ހަވާލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި ވެސް ހަވާލުކުރީ އަމިއްލައަށް މާފަންނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސްގެން ކަމަށް މުހައްމަދު ބުންޏެވެ. އަދި ފުލުހުން އޭނާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން އެދުވަހު ބުނެފައިވަނީ މާފަންނު ޕޮލިހުން އެތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުބަލައި އެ ޓެކްސީ ދެނެގަނެގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
25%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް