ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 16:56
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލިސް
ޖަލްސާގައި މަޑުނުކުރާ މައްސަލަ
އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ނިމެންދެން ނަޝީދު މަޑުނުކުރައްވާ ސަބަބާމެދު ބައެއް މެންބަރުން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި
 
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން އެހެން މެންބަރަކާ ހަވާލުކުރައްވަނީ ސަބަބު ބަޔާންކުރެއްވުމަކާނުލައި
 
87 މެންބަރުންގެ މަޖިލީހެއް ނަމަވެސް، ކޮމިޓީތައް ނުހިނގާ

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ނުތިބޭ މައްސަލަ ފާހަގަކުރައްވާއިރު، އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ނިމެންދެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޑުނުކުރައްވާ ސަބަބާމެދު ބައެއް މެންބަރުން ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވައި ވިދާޅުވީ، މަޖީލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން އިމާރާތާއި ތަޅުމާއި މިކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ، ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކުރުވުން އެއީ ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ހުރިހައި މެންބަރުން ކުއްލި ކުއްލިއަށް ރައީސް އޮފީހަށް ގެންދިއުމާއި، މަޖިލީހަށް ވަދެނުކުމެ ހެދުމަކީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން މެންބަރު ސިފަކުރެއްވީ ކަންބަޅި އައިނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement

މި ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 87 މެންބަރުންގެ މަޖިލީހެއް ނަމަވެސް، ކޮމިޓީތައް ނުހިނގާކަމަށާއި، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ގޮނޑިތަކުގައި ނުތިބެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ.

މި މަޖިލީހަކީ 87 މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހެއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިން، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފިން، ކޮމިޓީތަކެއް ނުހިނގާ. މިވަގުތު ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން މިތާ ގޮނޑިތަކުގައި ނުތިއްބަވަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އެންމެފަހުން އަޅުގަނޑު ބެލިއިރުވެސް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މުސާރަ ސްލިޕް ވަނީ ފޮނުވާފަ.
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދުގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދެއްވައި ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ވަނީ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނެވިތޯ ސުވާލު އުފައްވާފައެވެ.

މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ދައްކަވާއިރު، ދުވަހަކުވެސް މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނެވިތޯ؟
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު، މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ

މީގެ އިތުރުން ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރުގައިވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ނަޝީދު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައި، ޖަލްސާއެއްގެ ބައެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން އެހެން މެމްބަރަކާ ހަވާލުކުރައްވަނީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމަށް އުޒުރުވެރިވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބު ބަޔާންކުރެއްވުމަކާ ނުލައި އަދި އެކަން ޖަލްސާގައި އިއުލާނުކުރެއްވުމަކާ ނުލައި ކަމަށެވެ. މިއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް ގަސްތުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރުމަތާއި ގަދަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް