ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 15:34
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު ހިޔާނާތް
އާރަށު ހިޔާނާތް: ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް 4 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް
 
އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދޮޅު ގަޑިއިރު ދީފައިވާތީ އެއީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނޫންކަމަށް ބުނޭ
 
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
 
އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިޖުރާއީ ގޯހެއް ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ 3 ނުކުތާއަކާއި މައުޟޫއީ ގޯހަކާއި ގުޅޭ ނުކުތާއެއް

ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބުދަ ދުވަހު ހައި ކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ފުރަތަމަ އޮތީ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ހުށައެޅުމެވެ.

އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އޭނާ 3 އަހަރާއި، 2 މަހާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ވަނީ 4 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިޖުރާއީ ގޯހެއް ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ 3 ނުކުތާއަކާއި މައުޟޫއީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއެކެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ ޝަރީއަތް ފެށުމަށްފަހު ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތައް ބަލައިގެންފައިވާތީ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ޔާމީނަށް ފައިސާދިނީ ރަށް ދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައިކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާއިރު، ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ޔޫސުފް ނައީމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެންޖެހޭ ސަބަބެއް، ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތާއި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތަށް ބުނެ ނުދެވޭކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ ދަށު ކޯޓުން ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމަށްފަހު އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދޮޅު ގަޑިއިރު ދީފައިވާތީ ހުށައެޅި ނުކުތާއެކެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނޫންކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފަހު ނުކުތާއަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ޖަލު އަދަބު ފިޔަވައި އެހެން އަދަބެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

އެއަށްފަހު މި ނުކުތާތައް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދަށު ކޯޓުން އަލުން މި މައްސަލަ ބަލަން ތަހުވީލު ކުރުމަށާއި، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ދަށު ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގޯސްކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި އަލުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ތަހުވީލު ކުރުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ނުވަަތަ އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވައިިދިނުމެވެ.

އެއަށްފަހު އެ ނުކުތާތަތަކަށް ދައުލަތުން ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމްއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ ސައްޙަ ވިޔަފާރިކުރާ އެތައް ބަޔަކު ތިއްބައި، ޔޫސުފް ނައީމް ފިޔަވައި ޔާމީނަށް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވުމަކީ ހަމަ އިއްތިފާޤެއްކަމަށް ދިފާއުން ބުނާއިރު، އެހާ ގިނަ އިއްތިފާޤުތަކެއް ހަމަ އެންމެ ޓްރާންސެކްޝަނަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ދިއުމަކީ ހަމަ ބުއްދިއަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ނާދިރު ކަމެއްކަމަށް އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު އިއްވެވި ޙުކުމުގައިވެއެވެ.

ވ އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާތަކުގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެކި ކަންކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ގޮސްފައިވާކަން ހެކިތަކުން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން ރަށްތައް ދެވޭ އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން އެކި ގޮތްގޮތުން ފައިސާ އަތުލަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ރަށްތައް ދޫކުރަމުން ދިޔައީވެސް އެކިކަހަލަ މަންފާތަކާއި ފައިސާ ދިނުމަށް ޝަރުތުކޮށްގެންކަން އެނގެން އޮންކަމަށް ޙުކުމުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައަކީވެސް ހަމައެގޮތަށް ޔާމީނުގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއްކަމަށްވާ ޔޫސުފް ނައީމަށް ރަށް ދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމުން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތެއްކަން ހެކި ޤަރީނާތަކުން އެނގޭކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް