ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 10:41
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާ މެދު އަދިވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ!
 
ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން މުހިންމު ކަމަށް
 
ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓިފައި
 
ކޮމިޓީތަކުގައި މެންބަރުން އެކުލެވޭ ގޮތް ބަދަލުކުރައްވާނީ މެންބަރުންގެ ރުހުމާއި އެކުގައި ކަމަށް ނަޝީދު ކުރިން ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތާ މެދު އަދިވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާ މެދު އަދިވެސް މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީތައް ބަދަލުކުރާ ވަރަކަށް ކޮމިޓީތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް އިތުރުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދު ވަނީ ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް ނުދިޔަ ނަމަވެސް މެންބަރުން ތަޅުމުގައި ނުތިއްބަވާތީ ނަޝީދު ވަނީ އެކަމާ މެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމާ މެދު އަދި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި 2 ހަފްތާ އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް މަޑުޖެހިފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުހިންމު ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގޮސް ހުއްޓިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކުރި މަޝްވަރާތަކުން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ދާދިފަހުން އެމްޑީޕީގެ އެއް މެންބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. އަދި 12 މެންބަރުން ވަނީ އެ ޕާޓީން ވަކިވެފައެވެ. އެ މެންބަރުން މިހާރު ތިއްބެވީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައެވެ.

މި މެންބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވުމުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީ އިން ވަނީ ކޮމިޓީތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު އެކަން ކޮށްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އޭރު އެކަން ނުކުރައްވާ ވަނީ ކޮމިޓީތަކުގައި މެންބަރުން އެކުލެވޭ ގޮތް ބަދަލުކުރައްވާނީ މެންބަރުންގެ ރުހުމާއި އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް