ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 09:26
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް
މަޖިލިސް
ދި ޑިމޮކްރަޓްސް
ޑިމޮކްރަޓްސްއަށް ސޮއިކުރާ މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
 
މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ "ދި ޑިމޮކްރަޓްސް" އަށް ސޮއިކުރަމުންދާ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށް
 
ބަހުސް ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް 33 މެންބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައި
 
މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ފެންނަކަމަށް 16 މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައިވޭ

"ދި ޑިމޮކްރަޓްސް" ގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ވަންނަ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކާކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޙަސަން ލަތީފް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ "ދި ޑިމޮކްރަޓްސް" އަށް ސޮއިކުރަމުންދާ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރި މީހުންގެ ލިސްޓު ސަރުކާރުގެ ވެރީންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި، އަދި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ގުޅާ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ފެންނަކަމަށް 16 މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައިވާއިރު، ނުފެންނަކަމަށް 33 މެންބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ 49 މެންބަރުންނެވެ.  

އަލަށް އުފައްދާ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސޮއިކުރި 3565 މެންބަރުންގެ ނަން ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރަށް ލީކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ޕާޓީން ތުހުމަތު ކުރިނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފޯމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކީ އެ ކޮމިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތުން ކޮމިޝަނާއި މަތިކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް