ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 19:33
އެމެރިކާގެ އެހީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އެމެރިކާގެ އެހީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީ ދިނުން
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އިތުރު 111 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދެނީ
 
މިއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮބްޖެކްޓިވް ގްރާންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެހީއެއް
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދޭޭ އެހީގެ ޖުމްލަ 36.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

ރާއްޖެއަށް އިތުރު 111 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮބްޖެކްޓިވް ގްރާންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެހީއެކެވެ. މި ގްރާންޓަކީ އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ އިތުރުކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ދެ ޤައުމުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްުުޔާތެއްގައި ޑީއޯއޭޖީއަށް 10 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމާއި ގުޅޭ ލިޔުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޚަލީލްއެވެ. އަދި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫއެސްއެއިޑްގެ މިޝަން ޑައިރެކްޓަރ ގެބްރިއަލް ގްރައުއެވެ.

Advertisement

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮބްޖެކްޓިވް ގްރާންޓް އެގްރިމަންޓަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު ރާއްޖެއަށް އިތުރު 7.2 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 111 މިލިއަން ރުފިޔާ އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. މިއާއެކު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދޭޭ އެހީގެ ޖުމްލަ 36.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 556.6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމި 7.2 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ކަންކަން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިގްތިސާދަށް އަންނަ ލޮޅުންތަކުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއެކެވެ. އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ވެސް މި އެހީ ބޭނުން ކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް