ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 22:35
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީ
އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް ކުރެއްވި އިތުބާރު ގެއްލުވައެއްނުލާނަން - ރައީސް
 
މިއަދު އައްޑޫ ތަރައްގީވެގެންދަނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެލަވަންސް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މިއީ އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުން އަނެއްކާވެސް މެނިފެސްޓޯއެއް ތައްޔާރުކުރަންވީ ވަގުތު

އައްޑޫ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ކުރެއްވި އިތުބާރު ގެއްލުވައިނުލައްވާނެ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޮޔަރގައި އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ، 2008 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވިގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް ލިޔެފައި އެމަނިކުފާނަށް އެރުވިކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރި ސިޓީގައި އޮތް ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުނު 3 އަހަރު ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީއާ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ. އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހުރިހާ ރަށެއްގަ ދަނީ ކުރެވެމުން. މީން ޒަމާނަކު ރާއްޖޭގަ ނުހިންގޭ ގިނަ ބޮޑު މަޝްރޫއު ހިންގިއްޖެ. އަދި ހިންގަމުންދަނީ. މި މަޝްރޫއުތައް ނިމޭއިރު އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ކުރަން ހުންނާނީ މަދުކަމެއް. އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ. ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ވެރިޔަކު ނުކުންނާނީ މެނިފެސްޓޯއަކާއެކު. މިއަދު މީ އަނެއްކާވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާންވީ ވަގުތު.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި 5 އަހަރާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގައިވެސް އިސްކަންދެއްވާނީ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށެވެ. މިކަން ނެތި، ތަރައްގީ ނުގެނެވޭނެކަމަށާއި، މި 5 އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުވެސް އަމާޒަކަށް ވާންވާނީ ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރެއްވުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ނެތަސް އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގައި ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިއަދު ވިސްނަންވީ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަަތަކާ މެދު ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ މައިގަނޑު އަމާޒެއްކަމުގައި ވާންވީ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތައުލީމަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓް ކުރެވޭކަމަށާއި، ހިލޭ ޑިގްރީ ދެވި، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ޓްރެއިން ކުރެވެމުންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ނުގެެނެސް، އަމާންކަން ގާއިމް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށްވެސް މިކަމާދޭތެރޭ ވިސްނުން މުހިންމު ކަމަށާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އައްޑޫއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އެކުލަވައިލާއިރު، މިކަންތަކަށް މެނިފެސްޓޯގައި ރިއާޔަތްކުރެއްވުމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕޭހަމަނައިޒޭޝަން ތެރޭގައި ދެން މުސާރައަށް ބަދަލު ނައިސް އޮތް ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް އެ ބަދަލު ގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން އިނާޔަތް ދޭ ގިނަ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުުން ދުވަސްވީ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑިސެބިލިޓީ އެލަވަންސާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންވީ ކަންކަން ނިންމައި ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އިސްރަށްވެހިންްގެ އެލަވަންސް ދަނީ ރިވިއުކުރަމުން ކަމަށާއި، ދުރު ނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި އެއަށްވެސް ބަދަލު ގެންނަވާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާއިރު މި ކަންތައްތަކާމެދު ވިސްނާވަޑައިގަތުމަކީ އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެދުމެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ގެނެވޭ ބަދަލު ގެނެވެނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތުމުން ކަމަށެވެ، އަދި އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު ގެއްލުވައިނުލައްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް