އައްޑޫ ސިޓީ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 17:26
ރައީސް ސާލިހު - ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
ރައީސް ސާލިހު - ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ ދެގުނަ ކުރައްވާނެކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި
 
އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި، މިފްކޯގެ މަސް ބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ފެށޭވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ނިމޭނެ
 
މިއީ އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުން ގެނެވޭގޮތަށް ފަސިންޖަރ ޓާމިނަލް ތަރައްގީކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް
 
50 ޓަނުގެ ބްރައިން ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ 100 މެޓްރިކް ޓަނަށް ބޮޑުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހު ފަށާނެ

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ޕްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ ދެގުނަ ކުރައްވާނެކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ، އައްޑޫ އަދި ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި، ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 10 އަހަރުން ދެގުނަ ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިންގިލާބީ މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތުން 7000 ޓޫރިސްޓް އެނދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަންނާނެކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވުމަކީ އެއާގުޅޭ އެހެން ކިތަންމެ ވިޔަފާރިއަކާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފުޅާވެ އިތުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން އައްޑޫގައި ހިނގާ މުދަލުގެ މުއާމަލާތު އިތުރުވާނެކަމަށާއި، ގަން އެއަރޕޯރޓް ފަރުމާކޮށްފައި އެވަނީ މިކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން، ބޭނުންވާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި، ކާގޯ ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވިސްނައިގެންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރަހައްދީ އިގްތިސާދީ ނާރެހެއްގެގޮތުގަ އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީކުރުމަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ބޭނުންނަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ އެމަސައްކަތް. މިދެންނެވި މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ލިސްޓްގެ ނަމްބަރު އެކެއްގަ ވަނީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް. މިއަދު މިތަނަށް ޖަމާވެ، އަޅުގަނޑުމެން ރަސްމީގޮތުން މިފެށީ އެ މަސައްކަތް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެކުނާއި އައްޑޫގެ ބޮޑުކަންނެލި އެކްސްޕޯރޓްކުރުމަށް މާލެއަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ގަން އެއަރޕޯރޓުން ލިބޭނެ ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އެއީ ތަރައްގީކުރެވެމުންދާ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި، ގަން އެއަޕޯރޓްގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި ކާގޯ ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ކަމަށެވެ.

އެއީ ޚަރަދު ކުޑަވެ، މަގު ކުރުވެ، މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅު އަގު އަވަހަށް ލިބޭނެ ހައްލެއް. އައްޑޫގަ ހުރި 50 ޓަނުގެ ބްރައިން ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ 100 މެޓްރިކް ޓަނަށް ބޮޑުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހު މިފްކޯއިން ފަށާނެ. އަދި އޯގަސްޓު މަސްތެރޭގަ މިފްކޯގެ މަސްބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ފެށޭވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ނިމޭނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ބުރު އެކުއެކީ އެނބުރިގެން ނޫނީ ނަތީޖާއެއް ނުހޯދޭނެ ކަމަށެވެ. އައްޑޫއަށް ބަލާނަމަ، ބިން އިތުރުކޮށް، މަގުތައް ހަދައި، ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު ރަށްތަށް އުފައްދައި، އަދި އެއަރޕޯރޓް ތަރައްގީކުރުން ކުރިއަށްގެންދަނީ އެކުއެކީގައިކަމަށެވެ. ހަންކެޑެގެ އިތުރަށް, ފަތުރުވެރިކަމަށް މުޅިން އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ އިތުރު 5 ރަށް ދާދި އަވަހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީން އެދުނު ކަންކަން އެދަނީ ހިނގަމުން ކަމަށާއި، އަދި ޖުމްލަ 7000 ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ އަމާޒު އައްޑޫގައި ހާސިލުކުރުމަށް މިހާރު ހުރަހެއް ނެތްކަމަށެވެ. ޝަންގްރިއްލާއާއި ހަންކެޑެގެ އިތުރަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިންތައް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް، މިހާރު ދައްޗެއް ނެތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް