ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 16:18
ރައީސް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
ރައީސް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ގަޑިއެއްހާއިރު ސަލާމް ކުރެއްވުމުގައި، އައްޑޫ ރައްޔިތުން ދެއްކީ ސާބިތުކަން
މިއީ މިހާތަނަށް ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެންމެ ގިނަ މީހުން ނުކުތް ދުވަސް

ދާދި ފަހަކުން ފެނިގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމަށްވާ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ޕާޓީ ބައިބައިވެގެން ދިޔަތަނެވެ. ވެރިކަމާއި އާރާއި ބާރު ހޯދަން އެކަން ކުރިނަމަވެސް، މިކަން ވެގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުމަކަށެވެ. ކުޑަނަމަވެސް ގެއްލުމެއް ވާނީ ގެއްލުމަކަށެވެ. އެންމެ ފަހުން، ބޭނުންފުޅުވި ގޮތް ނުވުމުން، ޕާޓީން ވަކިވުމުގެ ކޮޅުމަތި ދައްކައި "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" މި ނަމުގައި ފިކުރެއް ނެރުއްވަން އުޅުއްވިއެވެެ. އެންމެ ފަހުން އެކަންވެސް ކާމިޔާބުވެވަޑައިނުގަތުމުން ވަކި ޕާޓީއެއްވެސް އުފެއްދެވީއެވެ. ހީވީ ލައްކަ މީހުން ގުޅޭނެހެންނެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ވަކި ފިކުރެއްގެ ފަހަތުގައި ތިބޭ، ވަކި މީހަކަށް ތަބާވާ ބަޔަކަށް ނުވާނެކަން ބަޔަކު ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީއެވެ.

އަޑަށް ބާރުލައްވާފައި ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަވައި އެންމެ ފަހުން އުފެއްދެވި ޕާޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީވާންވެސް ހަމަވަނީ ތިންހާސް ފަސްސަތޭކައެއްހާ ފޯމެވެ. ހީކުރީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުން ފިކުރެއްގެ މަތީގައި އެނބުރި ނަގާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބި އެއް ތަން ކަމުގައިވާ އައްޑޫ ސިޓީން ދެއްކީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ. އަޅުގަނޑަށްވެސް ލައްކަ ދަތުރުތަކުގައި ދެވިއްޖެއެވެ. ހުރިހާ ވެރިންގެ އަރިހުގައިވެސް ދަތުރުކުރެވިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެ އައްޑޫ ސިޓީން ފެނިގެން ދިޔައީ ހަމަ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މީހަކަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި އެންމެ ދިގު ކިއޫ ފެނިގެންދިޔައީ އައްޑޫ ސިޓީންނެވެ. ގަޑިއެއްހާއިރު އެމަނިކުފާނު ގެންދެވީ ސަލާމްކުރަން ތިބި ކުދި ބޮޑު ހުރިހާ އެންމެންނާ ސަލާމްކުރައްވަމުންނެވެ. ހިނިތުންވުމަކާއެކު ޝުއޫރުތައް އަޑުއައްސަވަމުންނެވެ. މި މަރުހަބާގައި ފެނިގެން ދިޔައީ ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ދިގު ކިއޫއެއް ނޫނެވެ. އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ތަފާތު ކަމެއްވެސް ދައްކައިގެންނެވެ. ފެނިގެން ދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ދިދާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ރުހުން އޮއްސަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ.

މިކަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބީ އެ އަތޮޅުގެ ޗާޓް ހިފައިގެންނެވެ. މެދުގައި ޖަހާފައި ހުރީ އެމްޑީޕީ ލޯގޯއާއި ނިޝާނެވެ. މި ދެއްކީ ކުޑަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބީ އެބުނާ ފިކުރެއްގެ ފަހަތުގައި ނޫންކަމެވެ. އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބީ އެމްޑީޕީއާއެކުގައި ކަމެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްގީއާއި ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ފުއްދައިދޭ ޕާޓީކަމުގައި ވެފައި، އަދި އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހެން ވެރިޔަކު ކޮށްނުދެއްވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވީމައި އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބަލައިގަތީ އެކަމެެވެ.

ހާހުން މީހުން ނުކުމެ، ގަޑިއެއްހާއިރަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު، އައްޑޫއަށް ރައީސް ގެންދަވަނީ މީގެ ކުރިން ކޮށްނުދެއްވާ އެތައް ކަމެއް ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. އިންތިހާބު ކައިރިވީމައި ކަޑަ ޖެއްސެވީކީ ނޫނެވެ. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދެއްވީއެވެ. ވައުދުތައް ރަނުން ރަނަށް ފުއްދަވައިދެއްވީއެވެ. ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ.

- ކޮމެންޓް