ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 17:15
ޑރ. ބުޝްރާ ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ޑރ. ބުޝްރާ ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ރޮއިޓާސް
ޑރ. ބުޝްރާ
"ޑރ ބުޝްރާ އަކީ ފަޤީރުންގެ މަންމަ"
 
ބަލި މީހުން އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ތަކުލީފުތައް ވީހާވެސް ލުއި ކޮށްދެވޭތޯ، ޑރ ބުޝްރާއަށް ވީ ވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރޭ
 
ޑރ ބުޝްރާގެ ކުލިނިކު ހުޅުވުމުގައި ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނު

ބުޝްރާ ދަބާޖްއަކީ ލުބްނާނުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ އަލް-މިނާގައި މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެކެވެ. ޑރ މުޝްހޫރުވެފައި ވަނީ "ފަޤީރުންގެ މަންމަ"ގެ ނަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ޑރ ބުޝްރާއަކީ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިންތިހާ ހެޔޮ އަގުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު، އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާވެސް ޑރ ބުޝްރާ ޚިދުމަތް ދެއެވެ.

ޑރ ބުޝްރާއަކީ އާންމު ބަލިތަކުގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ބަލި މީހުން ބެލުމުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުލިނިކުގައެވެ. ޑޮކްޓަރީ ލަފާގެ އިތުރުން، ބޭހުގެ ކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ލުއި ކޮށްދެވޭތޯ ޑރ ބުޝްރާ ބަލައެވެ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަލި މީހުންނަށް ބޭސް ހޯދާދެއެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ އަނދަވަޅަކަށް ލުބްނާން ވެއްޓިފައި ވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާ އިރު، ބަލި މީހުން އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ތަކުލީފުތައް ވީހާވެސް ލުއި ކޮށްދެވޭތޯ، ޑރ ބުޝްރާއަށް ވީ ވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ލުބްނާނަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ މާލީ ކާރިޘާއަކީ މީގެ ކުރިން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ނުވާ ފަދަ ކާރިޘާއެކެވެ. ވަރލްޑް ބޭންކުން ސިފަ ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، ލުބްނާން ވެއްޓިފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ އަނދަވަޅަކީ، ޒަމާނީ ތާރީޚުގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުން އަނދަވަޅެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ މުޢާމަލާތުގެ ރޭޓުތައް ވަޒަން ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ލުބްނާން ފައިސާގެ އަގު ވަނީ 98 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ބޭކާރު ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ކުރުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއެކު މުޅި ޤައުމުހެން އޮތީ އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ލުބްނާނަކީ ޑރ ބުޝްރާގެ އުފަން ފަސްގަނޑެއް ނޫނެވެ. ޑރ ބުޝްރާ ނިސްބަތް ވަނީ ސޫރިޔާގެ ހާމާއަށެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ލުބްނާނަށް ބަދަލު ކުރީ މީގެ 44 އަހަރު ކުރިންނެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ ސޫރިޔާއާއި ލުބްނާންގެ ރަށްވެހިކަންވެސް އޮންނަ މީހެކެވެ. ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާއަކީ ލުބްނާނު މީހެކެވެ. ޑރ ބުޝްރާގެ ކުލިނިކު ހުޅުވުމުގައި ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނު ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ. މާލީ ގޮތުން ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނީ ފިރިމީހާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައި ކަން ޑރ ބުޝްރާ ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

1983 ވަނަ އަހަރު ކުލިނިކު ހުޅުވީއްސުރެ އަހަރެން ދޭ މެސެޖަކީ މީ. ޚިދުމަތް ދޭން ފެށީ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގަ. އެހެންވެ، ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އަހަރެންގެ ޚިދުމަތް ފޯރާ. މިއަދު، އަހަންނަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ. އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ގޯސްވާން ފެށީމަ، އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން، އާންމުންނާ އެކު ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނު. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން، ވީ ވަރަކުން އަގުތައް ހެޔޮ ކޮށްފަ ބަހައްޓަނީ. އަހަރެން ނަގަނީ 2 ލައްކަ ލުބްނާން ލީރާ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 2.13 ޑޮލަރު. ބައެއް މީހުން ދޭނެ 1 ލައްކަ ލީރާވެސް. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ޑޮލަރު. އަނެއް ބައި މީހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދޭނެ. ވީ ވަރަކުން އަހަރެން ބަލަނީ އެމީހުންނަށް އެހީވެވޭތޯ. ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދެވޭތޯ. ފޮލޯއަޕްއަށްވެސް އެމީހުން އަންނާނެ. އަހަރެން ފީއެއް ނުނަގަން.
ޑރ ބުޝްރާ ދަބާޖް؛ ލުބްނާންގެ ޑޮކްޓަރެއް

ބަލި މީހުން ބަލައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަނީ ކުލިނިކުގެ އެކިއެކި ޚަރަދުތަކަށެވެ. ޑރ ބުޝްރާގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުގެ މުސާރަވެސް ހަމަޖައްސަނީ އެ ފައިސާއިންނެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ކުލިނިކު ހުޅުވިފަހުން އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ކުލިނިކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާފައި ނުވާ ކަމަށް ޑރ ބުޝްރާ ބުނެއެވެ. އެއީ އެ ކަމުގެ ޚަރަދަށް ހިނގާ ފައިސާ ރައްކާކޮށް، ބަލި މީހުންނަށް އެ ފައިސާ ހޭދަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޑރ ބުޝްރާގެ ޕޭޝަންޓެއް ކަމަށް ވާ ޖޯޖެޓް ސަލީބާ ބުނި ގޮތުގައި، ޑރ ބުޝްރާއަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޫނެކޭ ބުނާ ޑޮކްޓަރެއް ނޫނެވެ. ފައިސާ ހުއްޓަސް، ނެތަސް، ޑރ ބުޝްރާގެ އެހީތެރިކަން އެމީހަކަށް ލިބެއެވެ.

ޑރ ބުޝްރާއަކީ ފަޤީރުންގެ މަންމަ. އެއްވެސް މީހަކަށް ނޫނެކޭ ނުބުނާނެ. ފައިސާ ހުއްޓަސް، ނެތަސް. ހުރިހާ އެންމެނަށް އެހީވާނެ. ހެޔޮ ހާލުގައި އޭނާ ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން. ޑރ ބުޝްރާ ގާތުން އެދޭ ކޮންމެ ކަމެއް އޭނަ އަހަރަމެންނަށް ކޮށްދޭ. ބޭހާއި އެނޫންވެސް ގޮތް ގޮތުން އެހީވޭ. އެއްވެސް މީހަކާ މެދު ތަފާތެއް ނުކުރޭ. ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ހަމަހަމަކޮށް ކަން ކުރާނީ.
ޖޯޖެޓް ސަލީބާ؛ ޑރ ބުޝްރާގެ ޕޭޝަންޓެއް

ޑރ ބުޝްރާއަކީ މަންމައެކެވެ. އަދި މާމައެކެވެ. ޑރ ބުޝްރާގެ ދީލަތި ޚިދުމަތުގައި އޮތް ކުލުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިއްރަކީ އެއީ ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ޑރ ބުޝްރާ ގާތުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ކުއްޖަކު އަންނަ ހިސާބުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ކުއްޖެއްގެ ހާލު ބަލާ ހަދައެވެ. އިތުރު އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައެވެ. އެއީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށް، މައިންބަފައިންގެ އަތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ލުބްނާނުގައި އިންތިހާ އަގު އަރާފައި ވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 13:47
ޢަޔާ
ކޮންފަދަ މާތް އިންސާނެއްތޯއެވެ.ޑޮކްޓަރުގެ މިމަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އާމީން ..