ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 22:52
މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންތަކެއް
މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ގޭބީސީތަކުން މީޓަރ އެކްސްކްލޫޝަން ފޯމް ނުފުރާނަމަ، ކުނީގެ ފީ ބިލްގައި ހިމެނުން އެކަށީގެންވޭ
 
މީޓަރު ޓައިކުރުމަށް އެދުމަކީ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް

ގޭބީސީތަކުން މީޓަރ އެކްސްކްލޫޝަން ފޯމް ނުފުރާނަމަ ކުނީގެ ފީ ބިލްގައި ހިމެނުން އެކަށީގެންވާކަމަށް، ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ކޮންމެ މީޓަރަކަށް ކުނި ފީ އިތުރުވެގެން އަންނާނެކަމަށާއި، މީޓަރ އެކްސްކްލޫޝަން ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ، ކަރަންޓު ބިލް އަންނައިރު ކުނީގެ ފީ އެ ބިލަކާއެކު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީޓަރު ޓައިކުރުމަށް އެދުމަކީ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެތަކުގަ މިހާރު ޔޫޓިލިޓީ މީޓަރުތަކާ އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހުންނަ މީޓަރުތައް (ލިފްޓް މީޓަރެއް ހުރެދާނެ ނޫނީ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް، ބޭނުންނުކުރާ މީޓަރެއް) ހުރެދާނެ. ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ބިލްޑިންގެއްގެ ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ނޫނީ ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުންޏަށްވާ ފައިސާ ކަރަންޓު ބިލްގަ ހިމަނައިގެން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބިލްޑިންގުތަކަކީ ސަރވިސް އެޕާޓްމަންޓްގެ ގޮތުގަ ބަލަހައްޓާ ތަންތަން. ޚާއްސަކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ހުޅުމާލެއަށް ބަލާއިރު ވަކިވަކި ތަންތަނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްތަނެއްގެ ގޮތުގަ، ސަރވިސް އެޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިފަރާތުން ނޫނީ ޑިވެލޮޕަރުގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަންތަން. މިތަންތަނަށް ވެސް ޚާއްސަކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފުކޮށްފަ ވާނެ ގްރޫޕިންގ ފޯމެއް. މިސާލަކަށް އެއް ބިލްޑިންގުގަ 150އްހާ އެޕާޓްމަންޓް މިހުންނަނީ. ހުންނައިރު އެތަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން، ނޫނީ ވެރިފަރާތުން ރިކުއެސްޓްކުރަން މި ޖެހެނީ އެބޭފުޅުން ކުނި ފީ ސަރވިސް ފީއެއްގެގޮތުގަ ނަންގަވާނަމަ އެތަނެއްގަ ހުރި ހުރިހާ މީޓަރުތައް ޓައިކުރުމަށް. މީޓަރު ޓައިނުކުރާނަމަ މިހާރު ބިލްތައް ފޮނުވާއިރު ކޮންމެ މީޓަރެއްގަ ކުނި ފީ ހިމެނިގެންދާނެ.
ޔޫސުފް ސިރާޖު

ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިންފޮމޭޝަން އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް އަހްމަދު އާޒިމް ވިދާޅުވީ, ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަދަށް ފޯމްތައް ނުލިބޭތީ އެއީ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން، ފޯމްތައްވެސް އޮންލައިންކޮށް ލެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ.

ބިލް ޓައިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެންދިޔައިރު ވެމްކޯއިން ބުނަމުންދިޔައީ 01 އޭޕްރީލް 2023ން ފެށިގެން ވެމްކޯގެ ބިލު، ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު, ބިލު އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވަނީ ދެ މަސް ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
0%
0%
60%
0%
0%
ކޮމެންޓް