ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 12:46
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
މަޖިލިސް
ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދެން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން - ޝަރީފް
 
އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ރިފްޢަތު ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް 30 މިނެޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ދިނުމަށް
 
މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި ހިނގާ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި 13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު
 
ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މަައްސަލަ ފެއިލްކޮށްލަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި

ބަންޑާރަ ނާއިބު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްތިޝާރީ ލަފަޔަކަށް އެދޭނަމަ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެކަން ފާސްކޮށްގެންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ތާވަލްކުރުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ އެކަމާއި ގުޅެގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ވަޒީރު ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް ބަހުސްގެ ވަގުތުގެ ކުރިން 10 މިނެޓް، ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން 10 މިނެޓް އަދި ބަހުސްއަށް ފަހު ދިހަ މިނެޓް ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިފްޢަތު ނިންމެވީ ލިޔުމުން މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ. 

އެއީ އިދާރީ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލާ މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވުމުން މަޖިލީހުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދުނެވެ. އަދި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލިއެވެ. އެއަށް ފަހު އަލުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން، ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މެދު އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެލަފާ ހޯއްދަަން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތުން މަޖިލީހުން ކަމަކާއި މެދު ލަފާ ހޯދޭނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށާއި އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ޤާނޫނު އަަސާސީން އެނގެން އޮތް ކަމަށެވެ. ޝަރީފް އެހެން ވިދާޅުވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި ލަަފައަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެކަމަށް ތާއީދުކުރާކަމުގައި ވަނީނަމަ ކަމަށެވެ.

ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަައްސަލަ ފެއިލްކޮށްލަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި ހިނގާ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި 13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް