ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:09
ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ވެދިން އެހީ ފާހަގަކޮށް ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ
ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ވެދިން އެހީ ފާހަގަކޮށް ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ އެހީ
ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެދިން އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި
 
ކާއްޓާއި 10 ޓަނުގެ ކަރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ބަހާފައި

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީގެ ގޭބިސީތަކަށް ވެދިން އެހީތެރިކަމުގެ އަގު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސިޓީ ގޭބީސީތަކުގެ ކެއިންބުއިމާ ބެހޭ އާންމު ޚަރަދުބަރަދަށް ލުއިކަން ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ޗަންޕާ ބްރަދާރސްގެ ފަރާތުން ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މާލޭގެ ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް ޓަކައި އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ އަށް ހަނދާނީ ފިލާ އަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެއް އަރުވާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި ހަނދާނީ ފިލާއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން މުޙައްމަދު މޫސާ އާއި ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، މޭޔަރ ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މޭޔަރު ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީގެ ގޭބިސީތަކަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އާއި ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ އަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބަލައިގަތް ކަމެއް ކަމުގައި މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރި ކާށި އަދި 10 ޓަނު ކަރާ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ބަހާފައެވެ. އެގޮތުން 3524 މީހަކަށް 50375 ކާށި ވަނީ ބަހާފައެވެ. އަދި 2325 މީހަކަށް 4650 ކަރާ ވަނީ ބަހާފައެވެ.

މިތަކެތީގެ ތެރެއިން ކާށި ބެހުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި ކަރާ ބެހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 27 އޭޕްރީލްގައެވެ. ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ވަނީ 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ކާށި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ކާއްޓާއި ކަރާ މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބަހާ ނިންމާލާފައިފައެވެ. ކާއްޓާއި ކަރާ ބެހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއިއެކު ދިޔަ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި