ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:48
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން
މަޖިލީހުގައި އެއް ދުވަހެއްގައި 10 ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރިޔަސް ބެކްލޮގެއް ނުފިލާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 
ގިނަ ފަހަރު މެމްބަރުންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބެނީ ދެތިން މަސް ފަހުންކަން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ
 
ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ސުވާލަށް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެއްވަން ޖެހޭ

މަޖިލީހުގައި އެއް ދުވަހެއްގައި 10 ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރިޔަސް ބެކްލޮގް ނުފިލާވަރަށް ގިނަ ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރަން މިހާރުވެސް ފޮނުވާފައި އެބަހުރި ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީރުންގެ ކިބައިން ހޯދަން އެދޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ނުލިބި ލަސްވާ މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް އެ ނޫން ހައްލެއް ނެތްކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމާ ވާހަކަދެއްކެވުމުން އެނގިވަޑައިގަތީ، ދުވާލަކު 10 މިިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުކޮށްގެން މވެސް ވަޒީރުންނާ ކުރާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ހޯދުމުގައި އަވަސް ވާނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވަނީ މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ވަޒީރުން ޖަވާބު ދެއްވުން ދިގުލައިގެންދާތީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާއިރު 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނި ނަމަވެސް, ގިނަ ފަހަރު ޖަވާބު ލިބެނީ ދެތިން މަސް ފަހުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަށް ރިޔާސަތުން ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ނަޝީދު ވަނީ އެފަދަ ކަންކަން އަވަސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މުޅި ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ޕާލިމަންޓްރީ ނިޒާމަކަށް އެނބުރުމެއްނެތި އުނދަގުލުގައި ތިބޭހާ ދުވަހު އެކަން ހިނގާނީ އެހެން ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް