ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 22:47
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލްއިން ހިއްސާއަކަށް 40 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި
 
އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް
 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 10 މެމްބަރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވޭ
 
ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި 215 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިއްސާއަކަށް 40 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނިން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި. ބޭއްވި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 215 މިލިއަން ރުފިޔާ، ހިއްސާއަކަށް 40 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެކުންފުނިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި, އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާއި, ބެލެންސް ޝީޓާއި, އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބީއެމްއެލްގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 10 މެމްބަރުން އައްޔަންކުރައްވާފައުވާއިރު, މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރެއްވި 7 މެމްބަރުންނާއި, އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 3 މެމްބަރުންނެވެ.

މިއަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގްއެވެ. އެކުންފުންޏަށް އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން 1،573،560 ރުފިޔާ ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލްއަށް މާލީ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު ސާފު ފައިސާގެ ގޮތުގައި 1.63 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް