ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:25
ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އައު މަޖިލިސް އިމާރާތް
ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އައު މަޖިލިސް އިމާރާތް
ރޮއިޓާސް
އިންޑިއާގެ އައު މަޖިލިސް ކުރާ ގެ
އިދިކޮޅު މެންބަރުން ނުލައި އިންޑިއާގެ މަޖިލީސް ކުރާ ގޭގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައިފި
 
އައު އިމާރާތަކީ އިންޑިއާގެ ޘަޤާފަތާއި، އާދަކާދައިގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެކި ނިޝާންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއް
 
އައު އިމާރާތް ހުޅުވާދެއްވީ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރާ މޯދީ

އިނގިރޭސި އިސްތިޢުމާރީ އަޅުވެތިކަމުގެ އަސަރުތައް އެ ޤައުމުން ފޮހެލުމަށް އިންޑިއާގެ އަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޗޭނަށް އައު ބޮޅެއް އިތުރުކޮށް، އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސިންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ފަރުމާއަކަށް، އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި އަޅާފައި ހުރި މަޖިލީސް ކުރާ ގެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު، އައު އިމާރާތް ހުޅުވާދެއްވީ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރާ މޯދީއެވެ.

މިހާރުވެސް ތަރައްޤީއާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ދިއްލީގެ މައި ސަރަޙައްދުގައި ހުޅުވި އައު އިމާރާތަކީ އިންޑިއާގެ ޘަޤާފަތާއި، އާދަކާދައިގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެކި ނިޝާންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. އިންޑިއާގައި މިހާރު އޮތް މަޖިލީހުގެ ދަޢުރު ހަމަވެ، އައު މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލުމަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ދެން އޮތީ އަހަރެއްހާ ދުވަހެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި، މޯދީގެ ބާރްތިޔާ ޖަނާތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އިން، ހިންދޫ ވަޠަނީ ފިކުރުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ކުރިއަށް ނޭރެނެ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އަމާޒަކީ ބީޖޭޕީ ސަރުކާރަށް 3 ވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރު ކުރުމެވެ.

އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އިދިކޮޅު ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ 20 ޕާޓީއިން ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ޕާޓީތަކުން ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތު ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ޕާޓީތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މޯދީ ވަނީ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްއާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ. މޯދީ އެކަން ކުރައްވާފައި ވަނީ އޭނާއަށް ސަމާލުކަން ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށާއި، ރަސްމީ ގޮތުން އިމާރާތް ހުޅުވާދެއްވަން ޖެހޭނެ ބޭފުޅަކީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު ކަމުގައި ރައީސް ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯދީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިދިކޮޅުގެ ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ޕްރޮޓޮކޯލްއަކާ ޚިލާފުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ޤައުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ފަރާތަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިޚުތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މޯދީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަޝްރޫޢަކީ އިސްތިޢުމާރީ އަޅުވެތި ކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދިއްލީގެ އެންމެ މަރުކަޒީ ހިސާބުގައި އަޅާފައިވާ މުހިންމު އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް، އެ އިމާރާތްތަކުގައި އިންޑިއާ ވަންތަކަން އަށަގެންނެވުމަށް ހިންގާ 2.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ހައްސާސް ބައެވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތުގައި، 2 ޗޭމްބަރު ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 1272 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެއީ ބައު އިމާރާތްތަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަށް 500 ގޮނޑި އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. އަދި އޭގެ 3 ގުނަ އިތުރު ޖާގަވެސް، ދެން އިތުރުވާ މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ފަދައިން ހިމަނާފައިވެއެވެ. އިންޑިއާއަކީ މިވަޤުތު ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ.

ތިނެސްކަން ބައްޓަމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް ހުންނަނީ، ވަށްބުރެއްގެ ބައްޓަމަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރި ބައު އިމާރާތުގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްވާ ގޮތަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައު އިމާރާތަކީ އިންޑިއާއަށް މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ 20 އަކަށް އަހަރު ކުރިން، 1927 ވަނަ އަހަރު، އިނގިރޭސި އަރކިޓެކްޓުން ކަމަށް އެޑްވިން ލޫޓިޔެންސްއާއި ހަރބާޓް ބޭކަރ އެޅި އިމާރާތެކެވެ. އައު އިމާރާތް ހުޅުވުމާއެކު، އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައު އިމާރާތް ބަދަލު ކުރާނީ ދާރުލްއާޘާރާކަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
20%
20%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް