ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 21:59
އިންޑިޔާގެ ޗަޓިސްގާހް ސްޓޭޓްގެ ޑޭމް ނުވަތަ ރިޒަވޮޔަރ
އިންޑިޔާގެ ޗަޓިސްގާހް ސްޓޭޓްގެ ޑޭމް ނުވަތަ ރިޒަވޮޔަރ
ބީބީސީ
ފޯނެއް ނަގަން ޑޭމެއް ހިއްކުން
ފެން ޖަމާކުރާ ބޮޑު ޑޭމަކަށް ފޯނު ވެއްޓުމުން އެތަން ހިއްކުވައިފި
 
1،200 ޑޮލަރަށް ލިބޭ ސެމްސަންގ ފޯނެއް ފެނުން ނަގަން އޭނާ ދެމިލިއަނެއްހާ ލީޓަރުގެ ފެން އުކުވާފައި ވާކަމަށްވޭ

އިންޑިޔާގެ ޗަޓިސްގާހް ސްޓޭޓްގައި ސެލްފީއެއްނަގަން އުޅުމުގެތެރޭގައި، ސަރުކާރު އޮފިޝަލެއްގެ ފޯނު، ފެން ޖަމާކުރާގޮތަށް ހަދާފަ ހުންނަ ބޮޑު ޑޭމަކަށް ވެއްޓުމުން އެތަން ހިއްކަން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ޗަޓިސްގާހް ސްޓޭޓްގެ ޑޭމަށް ޖަމާވެފައިހުރި އެތައް މިލިއަން ލީޓަރެއްގެ ފެން އެތަނުން ހުސްކުރުމަށް ތިންދުވަސް ނެގިކަމަށްވެއެވެ. ނަމަވެސް ފޯނު ފެނުނުއިރު ވަނީ ފެން އެޅުމުގެ ސަބަބުން، މަސައްކަތް ނުކުރާވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ.

ފުޑް އިންސްޕެކްޓަރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވިޝްވާސް ނަމަކަށް ކިޔާ އޮފިޝަލް މިކަމުގަ ދައްކާ ބަހަނާއަކީ އޭގައި ކޮންމެހެންވެސް ހޯދަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު މައުލޫމާތު ހުރުމުން އެކަން ކުރީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، މުހިންމު ރިސޯސްއެއް ކަމަށްވާ ފެން އެވަރަށް އިސްރާފުކޮށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދީފައިވާތީ އޭނާއަށް ނަފްރަތާއި ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

1،200 ޑޮލަރަށް ލިބޭ ސެމްސަންގ ފޯނެއް ނަގަން އޭނާ ދެމިލިއަނެއްހާ ލީޓަރުގެ ފެން އުކުވާފައި ވާކަމަށް ވެއެވެ. މިއީ ހައެއްކަ އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ދަނޑުބިމަށް ބޭނުންވާހާ ފެން ކަމަށްވެއެވެ. އޭނާ ކުރަމުން އައި ކަންތައް ހުއްޓުވާފައިވަނީ ބަޔަކު މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމުން، ވޯޓަރ ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮފިޝަލުން އައިސްކަމަށްވެއެވެ.

ވިޝްވާސް ބުނަނީ އޭނާ އުކުވީ ޑޭމްގެ އޯވަރފްލޯ ސެކްޝަންގައި ހުރި ފެންކަމަށާއި، އެހެން ނޫނަސް ފެން ލިބުމުން އެހިސާބުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ވާނީ ފައިދާ ކަމަށެވެ.

އެއޮފިޝަލް މިހާރު ވަނީ ތަހްގީގު ނިމެންދެން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް