ސ. ހިތަދޫ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 16:43
ބީއެމްއެލްއިން އައްޑޫގައި ބޭއްވި އެސްއެމްއީ ވޯރކްޝޮޕް
ބީއެމްއެލްއިން އައްޑޫގައި ބޭއްވި އެސްއެމްއީ ވޯރކްޝޮޕް
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ބީއެމްއެލް އެސްއެމްއީ ވޯރކްޝޮޕް
އެސްއެމްއީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯރކްޝޮޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ބީއެމްއެލް
 
މިވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އެފްޖޭއެސް ކޮންސަލްޓީއާއި ބީއެމްއެލް ގުޅިގެން
 
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި 60ށްވުރެ ގިނަ، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ބުނެފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި 60ށްވުރެ ގިނަ, ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ސިފަކުރަމުން ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަންނާނެ ގޮތްތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި، ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަތުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިތައް ހައްލުކޮށް އެކަމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ކިޔައިދީފައި ވާނެކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން އައްޑޫގައި ބޭއްވި އެސްއެމްއީ ވޯރކްޝޮޕް - ރިޒުނާ ޒަރީރު

އެފްޖޭއެސް ކޮންސަލްޓީއާއި ބީއެމްއެލް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ވޯރކްޝޮޕެއް ކަމަށެވެ.

މާލެއާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި މީގެ ކުރިން ބީއެމްއެލްއިން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް