ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 13:30
ކުޅަނދުރު ކަށި
ކުޅަނދުރު ކަށި
"ބޭހެއް ނުކަން، ޖަހާލީ ކުޅަނދުރު ކައްޓެއް. އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ރަނގަޅުވެއްޖެ"
 
ކުޅަނދުރު ހަތައިގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަހަލަ ފަރުވާތައް ދިނުމަކީ ޤަދީމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
 
ޒަމާނީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުވުމަކީ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ
 
ފަރުވާކޮށް، ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުން ތަކުރާރު ވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔަ

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް މިއަދު ވަނީ އަތްނުފޯރާ ފަށަށް އުފުލިފައެވެ. އެންމެ ޛަރުރީ ޚިދުމަތްތައްވެސް އިސްތިސްނާވުމެއް ނެތިއެވެ. ހަނގުރާމައާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަކީވެސް ހަމަ އެއީއެވެ. ޞިއްޚީ ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެ، އެއީ ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް ހޯދޭ ވަރުގެ ޚިދުމަތަކަށް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ ޢަޒުމުގައި ތެދުވި ހުރި އެކަކީ، ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢިޞާމް ޢޫދާއެވެ.

ވެރިރަށް ދިމިޝްކުގައި އޭނާ ހިންގާ ކުލިނިކަށް، ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، ޢޫދާ ބޭނުން ކުރަނީ ކުޅަނދުރެވެ. ބަލި މީހުންނަށް އެކިއެކި ފަރުވާ ދެނީ، އެމީހުންގެ ގަޔަށް ކުޅަނދުރު ލައްވާ ކަށި ޖައްސުވައިގެންނެވެ. ޢޫދާ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި އެއީ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ބަލިތަކަށް އޮތް ޤުދުރަތީ ފަރުވާއެކެވެ.

ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، އެޕީތެރަޕީ، ނުވަތަ މާމުއި ކުޅަނދުރުގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަހަލަ ތެރަޕީތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ޢޫދާ އެނބުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެޕީތެރަޕީގެ މަސައްކަތް ފެށީ، ކުޅަނދުރު ކަށިން ނުކުންނަ ވިހައާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށް، އެ ވިހައިގެ ސަބަބުން އެކި ބަލިތަކަށް ލިބޭނެ ފައިދާތައް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

މާމުއި ކުޅަނދުރާއި، ކުޅަނދުރު ހަތައިގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަހަލަ ފަރުވާތައް ދިނުމަކީ ޤަދީމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެޕީތެރަޕީގެ ފަރުވާތައް ދޭތާ އެތައް ޤަރުނެއް ފާއިތު ވެއްޖެއެވެ.

ޢޫދާ ފަރުވާ ކުރާ ބައެއް ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި މަލްޓިޕަލް ސްކެލެރޯސިސް (އެމްއެސް)، ހަމުގެ މައްސަލަތައް، ނާރުތަކުގެ މައްސަލަ އަދި ރޫމެޓިޒަމް ނުވަތަ އާތުރައިޓިސްގެ އެކި ކަހަލަ ބަލިތައް ހިމެނެއެވެ.

ޢޫދާގެ އެހީއަށް އެދޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރު ވާން ފެށުމާއެކު، އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވީ، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ފަދަ ތަނަކަށް އޭނާގެ ކުލިނިކް ބަދަލު ކުރާށެވެ.

ފަރުވާކޮށް، ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުން ތަކުރާރު ވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައީ. އެހެންވެ، އަހަރަމެންނަށް ޖެހުނީ ކުލިނިކު ބޮޑު ކުރަން. މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ކޭޓަރ ކުރެވޭ ކަހަލަ ތަނަކަށް ކުލިނިކު ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނީ
ޢިޞާމް ޢޫދާ؛ ސޫރިޔާގެ އެޕީތެރަޕިސްޓެއް

ޢޫދާ، އެޕީތެރަޕީގެ މަސައްކަތް ފެށީ އެންމެ 2 ކުޅަނދު ހަތައާއެކީގައެވެ. އޭނާގެ ގާތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ބަލި މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް އެހާމެ މަދެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު ޚިދުމަތަށް ބޭނުން ކުރާ ހަތާތަކުގެ ޢަދަދު 200 އަށް އަރައެވެ. ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ބަލި މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޢޫދާގެ އެޕީތެރަޕީ ސެޝަނެއްގައި 8 ނުވަތަ 10 ވަރަކަށް ފަހަރު ކުޅަނދުރު ލައްވާ ކަށި ޖައްސުވައެވެ. ސެޝަނެއްގެ އަގު އުޅެނީ 10000 ސީރިއަން ލީރާ ނުވަތަ 1.1 ޑޮލަރަށެވެ. އަގު ހެޔޮވި ނަމަވެސް، ޢޫދާއަށް މިއީ ފައިދާ ކުރަނިވި މިންވަރެއްކަން އޭނާ ތަފްޞީލު ކޮށްދިނެވެ.

އަހަރަމެންގެ މަޝްރޫޢަކީ ހަމައެކަނި ތެރަޕީ ދިނުމެއް ނޫން. ޕޭޝަންޓަކަށް އެއް ކަށި، ނޫނީ 10 ކަށި ޖަހާއިރު، އަހަރަމެން އެބަ ދެވޭ މާމުޔާ، ޕޯލަންއާއި، ޕްރޯޕޮލީސް... މިހެން ގޮސް، ވަށާޖެހިފަ އޮންނަ ފަރުވާއެއް. ދެން އޮތީ ޚަރަދާ ބަލާއިރު ފައިދާވޭތޯ ކުރެވޭ ސުވާލު. އަހަރެން ބުނަން އޮތް އެއްޗަކީ، އަހަރަމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސަމާލުކަން ދެނީ ބަލި މީހާއަށް ކުރާނެ ފައިދާއަކަށޭ. އޭގެ ފަހުން، މާލީ ފައިދާގެ ވާހަކަ އަންނާނީ. ސެޝަންތައް އަގު ބޮޑު ކޮށްލައިފިއްޔާ، މިކަމުން ފައިދާ ކުރާނެ، ގިނަ ބަޔަކު އަހަރަމެންނަށް ގެއްލިގެންދާނެ
ޢިޞާމް ޢޫދާ؛ ސޫރިޔާގެ އެޕީތެރަޕިސްޓެއް

ޢޫދާގެ ގާތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ބަލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ ނިއުޓްރިޝަން އެކްސްޕަރޓެއް ކަމަށް ވާ ޚާދީޖާ މޫޞިލީއެވެ. އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޒަމާނީ ސައެންސްގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި، ޤަދީމީ ބޭސްވެރިކަމުން ފަރުވާ ލިބިގަތުމާ ދިމާއަށް ދާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު އިތުރު ވަމުން ދަނީ، ޒަމާނީ ބޭސްވެރިކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަތައް ބޮޑުވުމުންނެވެ. އަދި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ހުރި ފައިދާތަކާ މެދު މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމަކީވެސް ސަބަބެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޒަމާނީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުވުމަކީ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުންވެސް އެކަށީގެންވޭ. މީހުންނަށް މިހާރު ފުދޭ ވަރަކަށް އަޑު އިވޭނެ، ކެމިކަލްތައް ބޭނުން ނުންކޮށް، ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ފަރުވާގެ ފައިދާ ބޮޑޭ ބުނާ ވާހަކަތައް. މީހުން ދަނީ، އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާ ކުރަމުން. މިސާލަކަށް، ކުޅަނދުރުގެ ފަރުވާގެ ފައިދާ ކުރި މީހަކު، އޭނާގެ އުޚުތާއާ އެވާހަކަ ހިއްސާ ކުރީ... އަހަރެން އެއްވެސް ބޭނެއް ބޭނުމެއް ނުކުރަން. ހަމަ އެކަނި ކުޅަނދުރު ކަށި ޖަހާލީ. ޕްރޯޕޮލީސް ތިކި އަނގަޔަށް ޖަހާލީ. އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ރަނގަޅުވެއްޖެ. ތަދުކަނޑުވާ ބޭހެއް، ނޫނީ އެލަރޖިކް ވެދާނެ ކަމަށް ނިދަމުންވެސް އެއްވެސް ބޭހެއް ކާކަށް ނުޖެހޭ. އެއޮތީ ޤުދުރަތީ ފަރުވާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީހުންނަށް ލިބުނު އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް. އިތުރު ހޭލުންތެރިކަމެއް
ޚަދީޖާ މޫޞިލީ؛ އެޕީތެރަޕީ ޚިދުމަތް ހޯދި ކްލަޔަންޓެއް

ކުޅަނދުރު ކަށިން ނުކުންނަ ވިހަ ނުވަތަ ދިޔައަކީ، އޭގައި އެކި ކަހަލަ އެންޒައިމްތަކާއި، ޕްރޮޓީންސްގެ އިތުރުން އެމީނޯ އެސިޑްތައްވެސް އެކުލެވޭ މާއްދާއެކެވެ. ތަދު ކަނޑުވަން އެހީވެދޭ މާއްދާތަކެއްވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ކުޅަނދުރު ލައްވާ ކަށި ޖައްސުވައިގެން ފަރުވާ ކުރާ މީހުން ވަކާލާތު ކުރާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ބޭސްވެރިކަމުގައި އެކި ބަލިތަކަށް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޒަމާނީ ސައެންސްގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން، މިކަމުގައި ޚިލާފުތަކެއް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. ކުޅަނދުރު ކަށި ޖައްސުވައިގެން ފަރުވާ ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާއަށް ވުރެ، އެކަމުގެ ސައިޑް އިފެކްޓްތައް ގިނަ ކަމަށް ޒަމާނީ ސައެންސްގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން ވަކާލާތު ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
36%
12%
5%
21%
7%
19%
ކޮމެންޓް