ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 16:19
މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ސަރަޙައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުން
16 އަހަރުން ކުރިން މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ސަރަޙައްދުން ސާމްޕަލްތަކެއް ނަގާ، އޭނަ ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި!
 
ތަޙުޤީޤުތަކާ ގާތް މަސްދަރަކުން ރޮއިޓަރޒްއަށް ޚަބަރު ދިން ގޮތުގައި، ރިޕޯޓު ކުރާނެ ވަރުގެ ސާބިތު ހެއްކެއް، އޮޕަރޭޝަނުން ލިބިފައެއް ނެތް

އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު ޕޯރޗުގަލްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވާ، އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ، ޢުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ މެޑަލިން މެކެއިން ހޯދުމަށް، ޕޯރޗުގަލްގައި އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

މެޑަލިން މެއިކެއިން ހޯދުމަށް، އޭނާ އެންމެ ފަހުން އުޅުނު ސަރަޙައްދު ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށީ މެއި 23، 2023 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލިއިރު އެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް ސާމްޕަލްތައްވެސް ވަނީ ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް، ޖަރުމަނު ޕްރޮސެކިއުޓަރު ވަނީ، މިކަމުން، އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުމުގެ ޢުއްމީދު ފަނޑުކަން ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޕޯޗުގީޒް ފުލުހުން އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަލާ ފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން ޕޯޗުގަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކާ މަސްލަޙަތު ފުށުނާރާނެ ގޮތްތަށް ބެލުމަށްފަހު، ޖަރުމަނުވިލާތާ ސާމްޕަލްތައް ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޕޯޗުގީޒް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެޑަލިން މެކެއިން ހޯދުމަށް އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި ބޭނުން ހިފޭ ވަރުގެ ހެކި ލިބިފައި ވާ ކަމަކަށް ޕޯޗުގީޒް ފުލުހުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި، ވަސްބަލަން ހާއްސަ ކުއްތާތަކުގެ އިތުރުން، ގަސްކަނޑާ މެޝިންތައް ބޭނުންކޮށްފައި ވާ އިރު، އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ވަނީ، ހާމަ ބިމުގެ ކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި، މަށަންދަތި އަޅައިގެންވެސް އެއްޗިހިތަކެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ތަޙުޤީޤުތަކާ ގާތް މަސްދަރަކުން ރޮއިޓަރޒްއަށް ޚަބަރު ދިން ގޮތުގައި، ރިޕޯޓު ކުރާނެ ވަރުގެ ސާބިތު ހެއްކެއް، އޮޕަރޭޝަނުން ލިބިފައެއް ނެތެވެ.

މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވާ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ، މެޑަލިން މެކެއިން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔަ އެކަހެރި ރަށުގައި އަތްފުނާ އެޅުމަށް، ޕޯޗުގީޒް ކުރޫއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement

ބަލާ ފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެ ސަރަޙައްދުގައި އެޅި ވަޤުތީ ކޮމާންޑް ސެންޓަރުވެސް، މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރޫޅާލާފައެވެ.

ޖަރުމަނު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ކްރިސްޗަން ވޯލްޓަރޒް ވަނީ، މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ޢުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށާ، ނަމަވެސް، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަދިވެސް ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން އަންގައިދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ހޯދުންތަކުގެ ނަތީޖާ، މާ އަވަހަކަށް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ޢުއްމީދެއްވެސް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕޯޗުގަލްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނީ، މެއި 3، 2007 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާއަކީ، އަދުގެ ޒަމާނީ ތާރީޚުގައި މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެންމެ ގަދައަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ޚަބަރު ކަމުގައިވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ޖަރުމަނު ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ އޭނާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކީ، ޖަރުމަނުވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ، ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރ ނަމަކަށް މީހެއް ކަމަށްވެސް ރަސްމީކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރއަކީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކެއްގެ ރެކޯޑް އޮންނަ މީހެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދިނުމާއި ޑްރަގްގެ ޑީލް ކުރުމުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައި ވާ ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރ މި ވަގުތު ޖަލުގައި ހުރީ، މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ސަރަޙައްދުގައި، 72 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައެވެ.

މެޑަލިން މެކެއިން މަރުވެފައި ވާ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ޖަރުމަނު ފުލުހުން ޢިއުލާން ކުރީ ޖޫން 2020 ގައެވެ. އެކަމުގައި ޒިންމާ ވާ ފަރާތަކީ ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރއަށް ވުން ގާތް ކަމަށް ޖަރުމަނުން ބުނި ނަމަވެސް، އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ. މެޑަލިން މެކެއިން ގެއްލުނު ހާދިޘާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަދި މިހާތަނަށް ކްރިސްޗަން ބްރޮކްނަޔަރއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް