ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 08:35
މަގުހުރަސް ބައްތި އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް
މަގުހުރަސް ބައްތި އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް
އަރބަންކޯ
ހުޅުމާލެގައި މަގުހުރަސް ބައްތި ތައާރަފްކުރުން
ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "މަގުހުރަސް ބައްތި" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
 
މީގެ ސަބަބުން މަގު ހުރަސްކުރާ މީހުންނަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ
 
މަގުހުރަސް ބައްތި ބެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުން

ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "މަގުހުރަސް ބައްތި" އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި މަގުހުރަސް ބައްތިތައް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

މަގުހުރަސް ބައްތި ނުވަތަ ޕެޑެސްޓްރިއަން ކްރޮސިންގ ލައިޓްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލައިޓްތަކެކެވެ. އަދި މި ލައިޓްތައް އާއްމުކޮށް ބަހައްޓަނީ ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވައި، ހިނގާފައި ދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހުރަސްކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށެވެ. 

އާބަންކޯއިން ބުނީ މަގުހުރަސް ބައްތި ބެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ، ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި، އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލެ ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން މަގު ހުރަސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އާބަންކޯއިން ބުނީ މިފަހަރު 8 ސަރަހައްދެއްގައި މަގުހުރަސް ބައްތި ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އާއްމުން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ކަފިހި ހުރަސްތަކާއި މަގު ހުރަސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދުތައް ދެނެގަނެ، މި ތަންތަނަށް އިސްކަންދޭނެކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީގައި 1 ބައްތި، އަދި ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި 1 ބައްތި ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން ދާނެއެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ބައްތިއެއްގައިވެސް ހުންނަ ބަޓަނަށް ފިތައިލުމުން، އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިންޑިކޭޝަން ފެންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ރަތް ބޮކީގައި މަޑުކުރުމަށާއި ހިނގައިގަންނަންވުމުން އެއިން ބުނެދޭނެއެވެ. އެ ބަޓަނަށް ފިތައިލުމުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ހުރަސްކުރަން އިންޑިކޭޓްކުރާއިރު، ހުރަސްކުރުމަށްވެސް ވަކި ވަގުތެއް ލިބޭނެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރޭވި ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ދިރި އުޅޭ މީހުންނާއި އެކި ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލެ ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ދުޅަހެޔޮ، ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް އާބަންކޯއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް