ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 14:04
ރިސޯޓު މުއައްޒަފުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު
ރިސޯޓު މުއައްޒަފުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރުން
ކޮވިޑާއެކު ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 31 ޖުލައި ގައި
 
މި ދާރާއިން ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ވޯލްޑް ބޭންކު ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ "ކޮވިޑް-19 އެމެޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރައިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އޭޕްރީލް 12 ގައިވެސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި ދާއިރާއިން ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ. މި ބުރުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 31 ޖުލައި ގައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މާލީ އެހީތައް ދިނުމާއި، ފަސޭހައިން ވަޒީފަ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް